Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<10r10v11r11v12r12v13r13v14r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a přijímá je od frejieřóv, ač i nemyslí, by ovšem k šeřednému skutku povolila. A býváť to, ežť zacházejí v to šeředstvo, nechtiec sě těch šeptóv střieci, ješto sě jim nezdálo, by kdy na to přišlo. Týmž právě činem nenie to ovšem čísta duše, ješto vše duši ďábelská pokušenie oblibuje, šepty jeho přijímajíc. Protož kteráž duše nechce takovú zlú kóží slúti a zajíti v taká šeředstvie, učiň, jakoť ctné ženy činie nebo dievky, ješto odrážie příkrú řečí a neochotenstvím od sebe takového nečistého pošeptače, a nepovolij, neoblibuj, ale protiv sě zlého ducha podštívaní! Die svatý Jakub: Protivte sě ďáblu a poběhneť před vámi. Jsúť také toho šeředné zlé kóže obyčeje, ež když ji urazí milovník jejie, zatají toho. Bude li šrám neb modřině, die: O stěnu sem sě urazila; ale by muž jejie urazil ji, vyběhla by a volajíc na ulici, leckomus rány ukazujíc. Takéž duše cizoložná svět milujíc, ne tak vzžaluje, ne tak vzzlostí, což ji od světa práce potká a nelíbosti; ale když ji co potká, ana v boží službě, nelibého, nestrpí toho tak s dobrú myslí, jako pro svět. Protož nejsúť takové hodny, byť je vzal Kristus za chot sobě.

Skrze pannu, ješto ji pojme najvyšší kněz i král Kristus, oněch nechaje, rozuměti jest všelikú křesťanskú duši, ješto j’ od porušenie čísta všeliké ohavy hřiecha a jest pravé, cělé, čisté viery a v jedné milosti k Bohu. Ač jiného co miluje, to však pro Bóh. Toť jest duchovné panenstvo, k němužť mohú přijíti i na těle porušení. A jakož jsú zvláštie tři znamenie pravého panenstvie tělesného, takež jsú tohoto duchovného v témž podobenství. Prvé jest, ež panny pravé jsú stydlivy. Takež duše čistá má stud před Bohem a v svém srdci za každý hřiech. A kteráž nemá toho studu, nenie podobné, by pannú byla, ješto slušie k boží milosti. Druhé znamenie panenstva bezpeněžie. Neb kteráž má penieze v své moci neb takové klénoty, strach jest, by od milovníkóv nebrala toho. A darové člověka oslepují, a ktož dává, pro něco dává. I jest příslovie mezi Němci, ež řiekají: Chud jsem jako děvečka. Takež veliké znamenie panenstvie duchovného po velikém nestáti sboží, majíc pokrm a oděv, v tom dosti jmieti.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).