Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<5r5v6r6v7r7v8r8v9v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

téhož s nimi, ano je snad Bóh jiným daroval, ješto sě jim také hodí; neb vieceť má Bóh požehnání než jen jedno. A tudy pak proti Bohu bývá hrdost z daróv jeho, když takoví, majíce dobrého něco, mnie, by to jměli sami sebú aneb jako by toho zaslúžili, ješto i jim Bóh dal z své milosti a ne pro jich zaslúženie. A tak sě chváléc, Bohu chvály utrhují. A co kto má, by nevzal toho božím darem? I die k tomu svatý Bernhart: Věrný jsi sluha, ač toho daru božieho, ješto ač jde skrze tě, však od tebe nepocházie, nic svýma rukama nepřichýlíš, věda, ež to dobré, což kdy učiníš, dar božie milosti činí skrz tě. Protož k tomu třetiemu povolání sbožný příde a zachová je, aby byl u vláštiem s Bohem ochotenství. Neb jakož die svatý Bernhart opět: Časté navštěvovánie, když tétéž člověka Bóh svú milostí navštěvuje a člověk Boha modlitvú svú, učiní člověku známost Boha, a ta známost učiní smělé k Bohu přistúpenie, a ta smělost dopomóž poznánie tajných věcí, a to poznánie přivede božie pochotnosti okušenie, a to okušenie rozdráždí k nebeským věcem žádost, a žádost věcí nebeských laciny učiní světské věci, ež nebude člověk vážiti světa, a to, ež světem hrdati bude, učiní jej prázdna světa a pokojna, a ta pokojná uklidnost dá jemu Boha.

Čtvrté, ješto běch řekl, ež Syn boží pozval svých apoštolóv ku práci, aby lid vedli a učili cěstě boží a tiem zaslúžili odplaty u věčné chvále, kdež každého činové pójdú po něm. A tak i ještě mnohým činí Hospodin; pozova ku poznání sebe, i aby sě zučil vóli jeho, i ochotně dada v náboženství své okusiti pochotnosti a zevě mnohé, ješto j’ chtěl před mnohými tajno jmieti, pak to zpósobí, ež budú o jiných pracovati, jiné vésti, aby sě jiní drželi jimi. Aj, svatý Jan Křstitel, byv na púšti, pak kázal, křstil, učil. Svatý Řehoř byl papežem a byv mnichem. Svatý Augustin biskupí nesl práci. A tak i o mnoho jiných. A pak budú zlí zle súditi: Proč tento nenie na púšti, proč má úřady a počen nábožen býti? Ale vidúc, ež dobří pracijí dobře, jměli bychom v nich chváliti Boha a vděčni jsúc toho, ež jsú ještě, ješto pracijí pro boží milost. A toho i nám pomoz, Hospodine, bychom to činili, co j’ libé tobě. Amen.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).