Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<15r15v16r16v17r17v18r18v19r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nejměla posily činy dobrými. Čtvrté roste doufánie z svyčnosti a z obyčeje v ochotenství. A tak, ktož větší má obyčej s Bohem a viece jej vidí ochotna k sobě, viece móž úfati do něho. A tudy by člověk přišel v ten ščastný obyčej k Bohu, kdyby vylúčil žádost a oblibovánie marných tělesných a světských věcí z mysli a o Bohu myslil, přemlúval, žádosti k němu povzdvihuje. V tomť Bóh navštěvuje sbožné duše a svú jim ochotnost ukazuje. Z tohoť čtvera pochodí doufánie do božie milosti veliké věci a z protivného tomu hubenstvo naše. A však vidúc a znamenajíc tak velikú boží milost, ež docházie i nedóstojných, povzdvihněm i my naděje k milosti jeho, jenž z hnisu povzdvihuje i hubeného. Což sebú nemóžem, jím budem moci; onť svój lid spasí. Ano David byl mál, a velikým jej Bóh učinil. A tak die v žaltáři: Chudý a ubohý jsem já; tvé spasenie, Bože, přijalo j’ mě. Na sě patře, musil pravdu vyznati, že j’ chudý a ubohý, ale zře k veliké boží milosti, v rozchutnání vyznal, ež jej jest přijal a spasil. A tak die svatý Bernhart: Donidž na sě zřím, v hořkosti jest mé oko; ale když k boží pomoci vzhóru vezřím, tu hořkost oblepší útěcha z veselého k Bohu povzdviženie. Ale nedieť naprázdno: Ku pomoci boží když zřím; neb má člověk, čině dobré, táhna sě k dobrému, ku pomoci boží zřieti. Dieť Písmo: Úfaj v Bóh a čiň dobře. Tak úfaj v Bóh, ež ješto by sám sebú nemohl, to s pomocí jeho budeš moci, když s ní budeš pracovati.

Také slušie čtveru věc do Boha znamenati, abychom udatnějie u velikých věcech úfali jemu: jedno j’ pravda jeho; druhé že j’ všemohúcí; třetie že j’ veliká k nám milost jeho; čtvrté že jest najvyššie velebnost jeho. O prvém sem mluvil v prvé řeči, ež jest pravda a splní své sliby a slíbil nám pomáhati. Druhé znamenajíc, že j’ vše snadno všemohúciemu, móžem mnoho úfati do něho. Neb jakož die Písmo: Snadno j’ před božíma očima rychle chudého v čest povzdvihnúti. Protož o nesmělých, ješto Bohu nesmějí doufati, die Písmo: Jako by nic nemohl všemohúcí, tak jsú jej jměli. Třetie ež má k nám velikú milost Bóh, když to znamenáme, vezme mysl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).