Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<12r12v13r13v14r14v15r15v16r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svých tělesných hledají ziskóv, a aby své měšce naplnili, než to, aby lidé poznali pravdu a vzeli v boží milosti rozchutnánie. A tak i za apoštolóv byliť sú křiví apoštolé, od nichž jest vystřiehal svatý Pavel, i ještěť jsú někde, ješto sě viece skazují než pravú, upřiemú cěstu k Bohu a neradi i knih vidie, chtiec jen sami viděni býti. Ale Bóh dobrý svým Písmem a svým slovem zpravuje v své cěstě rozličně, aby hřiešní vstúpili na pokánie a spravedlní v boží sě milosti rozchutnali. Protož blažení {blahoslaveni}meziřádkový přípisek mladší rukou, ješto slyšie slovo božie a ostřiehají jeho. Neb jakož die žaltář, mládenec opraví svú cěstu v ostřiehaní řečí božích. Druhé sem řekl, ež příklad dobrých a svatých lidí také nám ukazuje cěstu pravú. Toť Písmo ono miení, ješto die: Otěžte všelikého pocěstného. Jako by Bóh řekl: Dalť jsem mezi vy ty, ješto jdú jako pocěstní upřiemú cěstú; ty znamenajte a tudyž jděte. Pak svatý Řehoř ukazuje, kto jsú ti pocěstní, řka: To j’ pocěstný, ješto nemá za svú vlast tohoto světa, ale za cěstu, ješto j’ neulnul srdcem k tomuto světu, ješto ne aby ostal s tiemto vrtkým světem, ale aby k věčnému životu přišel, srdcem žádá. Z těchť jest byl i svatý Pavel, ješto pravieše: Nemáme zde miesta k bydlu, ale táhnem sě k onomu bydlu budúciemu. A také pravieše: Jděte po mně a znamenajte ty, ještoť tak jdú, jakož jste viděli, kak my jdeme! O těch pocěstných mluví svatý Bernhart a ukazuje, ež ač jedniem úmyslem všichni táhnú k Jeruzalemi nebeskému, avšak činy rozličnými. I die: Když chceme ty znamenati, ješto nedědie sobě tohoto světa, znajíc, ež nemají zde domu svého, ale jako pútníci jdú k tomu, ješto má ostati věčně: něterého uzříme, an čte v Písmě vším snaženstvím, něterého, an modlitev pílen, něterého, an pláče na své hřiechy, něterého, an sě veselí v boží chvále, něterého, an sě postí, něterého, an bdí, něterého, an šlecheten blížním a milostiv, něterého, an štědr v almužny, něterého, an rád k sobě dobré vine sluhy božie, něterého, an putuje, něterého, an od žádostí tělesných vzdržije sě, něterého, an ostražit ve všech svých cěstách, něterého, an podlé rozličnosti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).