[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[560v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceslovo, inhed sě pohoršie. Mc4,18 A jiní jsú, ješto sě v trní rosievají, to jsú ti, ješto slovo slyšie, Mc4,19 ale prací tohoto světa i sbožím klamají sě, i jinú tělestnú žádostí[96]žádostí] + introëuntes lat., udusie v sobě slovo a budú bez užitka. Mc4,20 A tito jsú, ješto jsú rosieváni[97]rosieváni] roſſiewali rkp. na dobrú zemi, ješto uslyšiec slovo, přijmú je a dadie ovoce[98]ovoce] owocie rkp., jedno[99]jedno] giedno rkp. třidcětikrát a jiné šestdesátkrát a jiné stokrát.“

Mc4,21 I vecě jim: „Zdali přijde světedlnicě a bude pod kbelec podstrčena nebo pod ložě? Však ju vstavie na sviecen. Mc4,22 Neboť nenie ničehož tak skrytého, by sě nezjěvilo, ani ižádný skutek tak tajný, by na javo nevyšel. Mc4,23 Jmá li kto uši k slyšění, slyš.“ Mc4,24 I vecě jim: „Vizte, co jste slyšěli: Kterú jste měrú měřili, bude vám odměřeno i přidáno[100]přidáno] + vobis lat., nemá var.. Mc4,25 Nebo ktož jmá, bude jemu přidáno, a ktož nejmá, ač co jmá, bude jemu vzato.“

Mc4,26 I povědě: „Tak jest královstvie buožie jakžto člověk, když mece siemě v zemi Mc4,27 a potom[101]potom] navíc oproti lat. usne v noci a vstane ve dne, a siemě sě zatiem[102]zatiem] navíc oproti lat. pučí i bude ruosti, a on toho nevie. Mc4,28 Neboť tak země plod dává: najprvé bylinu, potom klas, potom plný užitek v klasu. Mc4,29 A když z sebe[103]z sebe] navíc oproti lat., + ex se var. provede užitek, inhed lidie[104]lidie] navíc oproti lat. přičinie srp, že sě blíží žen.“ Mc4,30 I povědě Ježíš[105]Ježíš] navíc oproti lat., g Vraštil 144, geziſſ Kyas 146: „Čemu přirovnáme královstvie[106]královstvie] kr Vraštil 144, kralowſtwie Kyas 146 buožie nebo kterému přísloví přijednáme[107]přijednáme] przigiedname rkp. je? Mc4,31 Jako zrno horčičné, ješto jest vsěno v zemi, menšie jest všěch sěmen, ješto v zemi jsú. Mc4,32 A když sě zarodí, vzejde jako dřěvo[108]jako dřěvo] navíc oproti lat., + in arborem var. a bude[109]bude] buude rkp. věcšie všěch zelin a učiní větvie veliké, tak že pod jeho stieňem mohú ptáci nebeščí bydliti.“ Mc4,33 A takým mnohým příslovím mluvieše [b]označení sloupcejim slovo, jakož slyšěti možiechu, Mc4,34 a bez příslovie nemluvieše jim. A obrátiv sě za sě[110]obrátiv sě za sě] seorsum lat., svým učedlníkóm všecko vykládáše.

Mc4,35 A vecě jim toho dne, když juž[111]juž] navíc oproti lat. bieše pozdě: „Pojděm pryč.“ Mc4,36 A ostavivše zástup, přijěchu jej k sobě[112]k sobě] ita ut erat lat. v lodí, a jiné lodie biechu s ním. Mc4,37 I sta sě veliký vicher větrový, tak až vlny padáchu v lodí a lodí plna vody bieše. Mc4,38 A on spáše[113]spáše] erat … doemiens lat. na svrchku lodie[114]lodie] navíc oproti lat., + navis var. na podušcě[115]podušcě] poduuſſczie rkp.. A ubudivše jej, vecěchu jemu: „Mistře, neslušie to k tobě, bychom zahynuli?“ Mc4,39 An vstav popřieti větru a vecě moři: „Ukroť sě[116]Ukroť sě] Tace, obmutesce lat.!“ I přěsta vietr a by veliké ticho. Mc4,40 A on jim vecě: „Co jste sě lekli? Ješče nejmáte viery?“ A oni sě báchu velikým strachem a mluviechu jeden[117]jeden] gieden rkp. k druhému: „Kto jest tento, že větrové i moře jeho poslúchá[118]poslúchá] obediunt lat.?“

V.

Mc5,1 I přěpluchu přěs zátoku mořskú do krajě genezaretského. Mc5,2 A když vyjidú[119]vyjidú] exeunti ei lat., exeuntibus illis var. z lodie, inhed jej potka člověk[120]člověk] czl Vraštil 146, czlowiek Kyas 148, vstav[121]vstav] navíc oproti lat. z rovóv, s duchem nečistým, Mc5,3 jenž jmějieše své bydlo v roviech, a nemožieše jeho ižádný řetězy uvázati. Mc5,4 Nebo býval jest často řetězy i pútem okován, a všecko[122]všecko] navíc oproti lat. jest ztrhal, řetězy i púta zlámal, a ižádný nemohl jeho okrotiti. Mc5,5 A ústavně ve dne i v noci v roviech a po horách bydléše[123]bydléše] erat lat. volajě a sám sě kamením tepieše. Mc5,6 Pak uzřěv Ježíšě zdaleka, přiběh pokloni sě jemu. Mc5,7 A zavolav velikým hlasem, vecě: „Co jest tobě do mne, Ježíši, synu buoha vrchnieho? Zaklínám tě buohem, aby mne nenuzil.“ Mc5,8 Vecě[124]Vecě] + enim lat. jemu Ježíš[125]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.: „Vyjdi, duše nečistý, z člověka!“ Mc5,9 A otáza ho: „Které tobě jmě jest?“

X
96žádostí] + introëuntes lat.
97rosieváni] roſſiewali rkp.
98ovoce] owocie rkp.
99jedno] giedno rkp.
100přidáno] + vobis lat., nemá var.
101potom] navíc oproti lat.
102zatiem] navíc oproti lat.
103z sebe] navíc oproti lat., + ex se var.
104lidie] navíc oproti lat.
105Ježíš] navíc oproti lat., g Vraštil 144, geziſſ Kyas 146
106královstvie] kr Vraštil 144, kralowſtwie Kyas 146
107přijednáme] przigiedname rkp.
108jako dřěvo] navíc oproti lat., + in arborem var.
109bude] buude rkp.
110obrátiv sě za sě] seorsum lat.
111juž] navíc oproti lat.
112k sobě] ita ut erat lat.
113spáše] erat … doemiens lat.
114lodie] navíc oproti lat., + navis var.
115podušcě] poduuſſczie rkp.
116Ukroť sě] Tace, obmutesce lat.
117jeden] gieden rkp.
118poslúchá] obediunt lat.
119vyjidú] exeunti ei lat., exeuntibus illis var.
120člověk] czl Vraštil 146, czlowiek Kyas 148
121vstav] navíc oproti lat.
122všecko] navíc oproti lat.
123bydléše] erat lat.
124Vecě] + enim lat.
125Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 18 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).