Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[40v]číslo strany rukopisuPs38,4 Rozhřielo[565]Rozhřielo] Rozhlo rkp. sě srdce[566]srdce] ſrdcie rkp. mé ve mně a u myšleňú mém vzplane oheň. Ps38,5 Mluvil sem v mém jazycě: „Známo mi učiň skonánie mé, hospodine, a počet dnóv mých který jest, abych věděl[567]věděl] wediel rkp., co mi sě nedostane.“ Ps38,6 Aj zři, změřitedlny uložil si dni mé mně[568]mně] navíc oproti lat. a postava má jakžto ničse přěd tobú. Nebo jistě jest rozličná ješutnost, všeliký člověk živý. Ps38,7 Nebo jistě v obrazě přěchodí člověk, a[569]a] sed et lat. nadarmo mútí sě. Shromažďuje[570]Shromažďuje] Shromadyuge rkp. a nevie, komu sbierati jě bude. Ps38,8 A nenie které jest čekánie mé, ili ne hospodin? A podstava má u tebe jest. Ps38,9 Ze všěch zlostí mých vyprosť mě, ohavenstvím nemúdrému dal si mě. Ps38,10 Oněměch a neotvořich úst mých, nebo ty učinil si to[571]to] navíc oproti lat., Ps38,11 otchyl ote mne rány tvé. Ps38,12 Ot moci ruky tvé já sem pohynul u porokováních, pro zlost tresktal si člověka. A hynúti kázal si jako pavúku dušu jeho, nebo zajisté jěšutně mútí všeliký člověk. [41r]číslo strany rukopisuPs38,13 Uslyš modlitvu mú, hospodine, a prosbu mú, ušima přijmi slzy mé. Nezamlčuj, nebo příchozí sem já u tebe a pútník jako všickni otci moji. Ps38,14 Otpusť mi, abych otdechl, dřéve než bych otšel a viec nebudu.

XXXIX.[572]XXXIX.] původně na okraji připsáno mladší rukou VIIII, škrtnuto a připsáno 39

Ps39,1[573]verš nepřeložen Ps39,2 Čekav čekal sem hospodina i přispěl mi. Ps39,3 I uslyšal jest prosby mé a vyvedl mě jest[574]jest] gieſt rkp. z jezera[575]jezera] giezera rkp. hubenstvie[576]hubenstvie] + et lat., z bláta kalného. I ustavil jest na kameni nohy mé a zpravil jest chod mój[577]chod mój] gressus meos lat.. Ps39,4 I veslal u má usta piesen novú, chválu[578]chválu] chwa rkp., carmen lat., laudem var. bohu našemu. Uzřie mnozí a budú sě báti a úfati budú v hospodina. Ps39,5 Blažený muž, jehožto[579]jehožto] + est lat. jmě hospodinovo naděje jeho[580]jmě … jeho] jmě naděje hospodin rkp. a nevzezřěl v ješutnosti a u pospílenie lstivá. Ps39,6 Mnohé divy[581]Mnohé divy] Multa lat. učinil si ty, hospodine bože mój, divóm tvým a myšlením tvým nenie, jenž by roven byl tobě. Zvěstoval sem a mluvil sem, rozmnožili sú sě nad čísla[582]čísla] numerum lat.. Ps39,7 Ofěry a oběti nerodil si, ale uši skonal si mně. Nebo[583]Nebo] navíc oproti lat.

X
565Rozhřielo] Rozhlo rkp.
566srdce] ſrdcie rkp.
567věděl] wediel rkp.
568mně] navíc oproti lat.
569a] sed et lat.
570Shromažďuje] Shromadyuge rkp.
571to] navíc oproti lat.
572XXXIX.] původně na okraji připsáno mladší rukou VIIII, škrtnuto a připsáno 39
573verš nepřeložen
574jest] gieſt rkp.
575jezera] giezera rkp.
576hubenstvie] + et lat.
577chod mój] gressus meos lat.
578chválu] chwa rkp., carmen lat., laudem var.
579jehožto] + est lat.
580jmě … jeho] jmě naděje hospodin rkp.
581Mnohé divy] Multa lat.
582čísla] numerum lat.
583Nebo] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).