Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[13r]číslo strany rukopisu

[I.]text doplněný editorem

Ps1,1 Blažený muž, kterýž jest neodšel v radě nemilostivých a na cestě hřiešných nestál jest a na stolici moru neseděl jest, Ps1,2 ale v zákoně páně vóle jeho[1]jeho] + et in lege eius lat. (homoiot.), mysliti bude ve dne i v noci. Ps1,3 I bude jakožto dřevo, kteréž štiepeno jest podlé sběhuov vod, kteréž ovoce své vydá v čas svój. A list[2]list] + eius lat. jest nespadne a všecky věci, kteréž koli učiní, prospěšny budú. Ps1,4 Ne tak milostiví[3]milostiví] impii lat., ne tak, ale jakožto prach, kterýž směstá[4]směstá] proiicit lat. vietr od tváři země. Ps1,5 Protož nepovstávají[5]nepovstávají] non resurgent lat., non resurgunt var. nemilostiví v súdě ani hřiešní v radě spravedlivých, Ps1,6 neboť zná pán cestu spravedlivých a cesta nemilostivých zahyne.

II.[6]II.] připsáno na okraji mladší rukou

Ps2,1 Proč sú prchali pohané a lidé myslili sú marnosti? Ps2,2 Spolu stali sú králové zemští a kniežata sešli sú se v jedno proti pánu a proti mazánku jeho: Ps2,3 „Zrušme[7]Zrušme] ruſſme rkp., majuskule nedoplněna svazky jich a otvrzme od sebe jho jich.“ Ps2,4 Kterýž bydlí [13v]číslo strany rukopisuv nebi[8]v nebi] in caelis lat., posmievatiť sě bude[9]bude] budu rkp. jim a pán porúhatiť sě bude jim. Ps2,5 Tehdy[10]Tehdy] ehdy rkp., majuskule nedoplněna mluviti bude k nim a[11]a] navíc oproti lat. v hněvě svém a v prchání svém zamútí je. Ps2,6 Ale[12]Ale] le rkp., majuskule nedoplněna já ustaven sem od něho králem nad Sion, horú svatú jeho, zvěstuje přikázanie jeho. Ps2,7 Pán[13]Pán] an rkp., majuskule nedoplněna jest řekl ke mně: „Syn mój ty si, já sem dnes porodil tě. Ps2,8 Požádaj[14]Požádaj] ozaday rkp., majuskule nedoplněna ote mne[15]mne] zde končí mladší text a dám tobě národy dědictvo tvé a jměnie tvé krajiny země. Ps2,9 Vzvládneš jimi u prutě železa[16]železa] + et lat., nemá var., jako[17]jako] ya rkp., -ko připsáno při okraji sud hrnčieřový[18]hrnčieřový] mladší rukounadepsáno -ýřový zlámáš jě.“ Ps2,10 A nynie[19]nynie] původně nenye, -e- přepsáno, králové, rozumějte, uvěhlaste, již súdíte země. Ps2,11 Služte hospodinu u bázni a radujte sě jemu s třesením. Ps2,12 Přijměte kázn[20]kázn] nadepsáním e později upraveno na kázeň, kdažto rozhněvá sě hospodin, a nezahynete s cěsty pravé. Ps2,13 Když sě rožže v hněvě v krátkém[21]v hněvě v krátkém] in brevi (adv.) ira (nom. sg.) lat.  jeho, blažení všickni, již úfajú v něm.

III.[22]III.] připsáno na okraji

Ps3,1[23]verš nepřeložen Ps3,2 Hospodine, co rozmnožili sú sě, již mútie mě? Mnozí vstávajú[24]vstávajú] wſtagiu rkp. proti mně. Ps3,3 Mnozí dějú duši méj: „Nenie zdravie jemu[25]jemu] giemu rkp. u boze jeho.“ Ps3,4 Ale ty, hospodine, příjemcě[26]příjemcě] prſigiemcie rkp., korektorem upraveno na prſigiemcze mój jsi,

X
1jeho] + et in lege eius lat. (homoiot.)
2list] + eius lat.
3milostiví] impii lat.
4směstá] proiicit lat.
5nepovstávají] non resurgent lat., non resurgunt var.
6II.] připsáno na okraji mladší rukou
7Zrušme] ruſſme rkp., majuskule nedoplněna
8v nebi] in caelis lat.
9bude] budu rkp.
10Tehdy] ehdy rkp., majuskule nedoplněna
11a] navíc oproti lat.
12Ale] le rkp., majuskule nedoplněna
13Pán] an rkp., majuskule nedoplněna
14Požádaj] ozaday rkp., majuskule nedoplněna
15mne] zde končí mladší text
16železa] + et lat., nemá var.
17jako] ya rkp., -ko připsáno při okraji
18hrnčieřový] mladší rukounadepsáno -ýřový
19nynie] původně nenye, -e- přepsáno
20kázn] nadepsáním e později upraveno na kázeň
21v hněvě v krátkém] in brevi (adv.) ira (nom. sg.) lat. 
22III.] připsáno na okraji
23verš nepřeložen
24vstávajú] wſtagiu rkp.
25jemu] giemu rkp.
26příjemcě] prſigiemcie rkp., korektorem upraveno na prſigiemcze
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).