Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[105r]číslo strany rukopisutvých. Ps109,3 S tobú počátek[1631]počátek] + in die lat. moci tvé v stvúcosti svatých, z [1632]z] připsáno korektorem nad řádkem těla[1633]z těla] ex utero lat. přěd světlonošú urodil sem tě. Ps109,4 Přisáhl hospodin a nebude opakovati: „Ty si kněz u věky podlé zákona Melchisedech.“ Ps109,5 Hospodin na pravici tvéj, zpobil v den hněvu svého krále. Ps109,6 Súditi bude v národiech, naplní vypadenie, střěse[1634]střěse] ſtrſieſ|ſie rkp. hlavy v zemi mnohých. Ps109,7 Z bystřiny na cěstě píti bude, protož povýší hlavy.

CX.[1635]CX.] VIIII rkp.

Ps110,1 Zpoviedati[1636]Zpoviedati] v lat. předchází Alleluia sě budu tobě, hospodine, ve všem[1637]všem] wſiem rkp. srdcu mém, v radě pravých a v sebráňú. Ps110,2 Veliká diela božie, žádaná ve všěcky vóle jeho. Ps110,3 Zpověd a velebnost dielo jeho a pravedlnost jeho ostane u věky věkóm. Ps110,4 Pamět učinil divóm svým, milosrdný a milostivý hospodin. Ps110,5 Krḿu dal těm, jižto sě ho bojí, památen bude u věky svědečstvie svého. Ps110,6 Moc činóv svých zvěstovati [105v]číslo strany rukopisubude ľudu svému, Ps110,7 aby dal jim dědičstvo národóv. Skutky rukú jeho pravda a súd. Ps110,8 Věrná všěckna přikázanie jeho, potvrzená u věky věkóm, učiněná u pravdě a pravedlnosti. Ps110,9 Vykúpenie poslal ľudu svému, přikázal u věky svědečstvie své. Svaté a hrozné jmě jeho. Ps110,10 Počátek múdrosti bázen božie, rozum dobrý[1638]dobrý] + omnibus lat. čiňúcím ju, chvalitedlnost jeho ostane u věky věkóm.

CXI.[1639]CXI.] CX rkp.

Ps111,1 Blahoslavený[1640]Blahoslavený] v lat. předchází Alleluia, reversionis Aggaei et Zachariae muž, jenžto [sě]text doplněný editorem bojí hospodina, u přikázaních[1641]přikázaních] + eius lat. vzechce přieliš[1642]přieliš] za tím omylem zapsáno r. Ps111,2 Mocen bude na zemi plod jeho, národ pravých požehnán bude. Ps111,3 Chvála a sbožie v domu jeho a pravedlnost jeho ostane u věky věkóm. Ps111,4 Vzešla jest ve tmách světlost pravým, milosrdný a milostivý a pravý. Ps111,5 Ochotný člověk, jenž[106r]číslo strany rukopisuto sě smiluje a chrání[1643]chrání] commodat lat., uloží řěči své v súdě, Ps111,6 nebo u věky nebude hnut. Ps111,7 U paměti věčnéj bude pravý, ot slyšěnie zlého nebude sě báti. Hotovo srdce[1644]srdce] ſrdcie rkp. jeho úfati v hospodinu, Ps111,8 stvrzeno jest srdce[1645]srdce] ſrdcie rkp. jeho, nehne sě, doňež nepohrdie nepřátely svými. Ps111,9 Rozdělil, dal chudým, pravda jeho ostane u věky věkóm, roh jeho povýšen bude v chvále. Ps111,10 Hřiešník uzří i vzhněvá sě, zuby svými zkřehce a zamútí sě, žádost hřiešných zahyne.

CXII.[1646]CXII.] CXI rkp.

Ps112,1 Chvalte[1647]Chvalte] v lat. předchází Alleluia, děti, hospodina, chvalte jmě božie. Ps112,2 Buď jmě božie požehnáno ot nynějšieho času nynie i až u věky věkóm. Ps112,3 Ot vzchoda sluncě až do západa chvalitedlné jmě božie. Ps112,4 Najvyšší nade všě národy hospodin a nad nebesa chvála jeho. Ps112,5 Kto jakožto hospo[106v]číslo strany rukopisudin

X
1631počátek] + in die lat.
1632z] připsáno korektorem nad řádkem
1633z těla] ex utero lat.
1634střěse] ſtrſieſ|ſie rkp.
1635CX.] VIIII rkp.
1636Zpoviedati] v lat. předchází Alleluia
1637všem] wſiem rkp.
1638dobrý] + omnibus lat.
1639CXI.] CX rkp.
1640Blahoslavený] v lat. předchází Alleluia, reversionis Aggaei et Zachariae
1641přikázaních] + eius lat.
1642přieliš] za tím omylem zapsáno r
1643chrání] commodat lat.
1644srdce] ſrdcie rkp.
1645srdce] ſrdcie rkp.
1646CXII.] CXI rkp.
1647Chvalte] v lat. předchází Alleluia
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).