Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Styďte sě a zamúceni buďte u věky věkóm a pohaněni buďte a zhyňte, Ps82,19 aby poznali, že jest tobě jmě hospodin, ty sám Najvyšší nade všú zeḿú.

[LXXXIII.]text doplněný editorem

Ps83,1 Ps83,2 Kako přěmilé schrány tvé, hospodine mocí! Ps83,3 Žádá a chvadne dušě má v sieni božiej, srdce mé a tělo mé veselile sta sě u bozě živém. Ps83,4 Nebo i vrabec nalezl sobě hniezdo a hrdlicě dóm, kde by uložila kuřata svá, oltáři tvoji, hospodine mocí, kráľu mój a bože mój. Ps83,5 Blahoslavení, jižto bydlé v domu tvém, u věky věkóm budú tě chváliti. Ps83,6 Blahoslavený muž, jehož jest pomoc bez tebe, vzchody v srdcu svém uložil, Ps83,7 v údolé slez, u miestě, jež jest položil. Ps83,8 Avšak požehnánie dá zákonník, pójdú z cnosti v cnost, uzřěn bude bóh bohóv na hořě Sion. Ps83,9 Hospodine bože mocí, ušima přijmi a uslyš modlitvu mú, bože Jákob. Ps83,10 Obraniteľu náš, přizři, bože, a vzezři na obličej mazaného svého. Ps83,11 Nebo lepší jest jeden den v sienech tvých nad tisúcě. Vzvolen sem otvržen býti v domu boha mého viece než bydliti v schranách hřiešných. Ps83,12 Nebo milosrdenstvie a pravdu miluje bóh, milost a chválu dá hospodin. Ps83,13 Nezabaví jě dobrých jich, již chodie v nevinnosti, hospodine mocí, blahoslavený člověk, jenž úfá v tě.

LXXXIIII.

Ps84,1 Ps84,2 Požehnal si, bože, zeḿu tvú, otvrátil si vězenie Jákob. Ps84,3 Otpustil si zlost ľuda tvého, zastřěl si všickny hřiechy jich. Ps84,4 Rozdělil si hněv tvój, otvrátils sě ot hněvu zámutka tvého. Ps84,5 Obrať ny, bože, spasiteľu náš, otvrať hněv svój ot nás. Ps84,6 Čili věčně hněvati sě budeš na ny, anebo zprostřeš hněv tvój ot národa do národa? Ps84,7 Bože, ty obrátě sě oživíš ny a ľud tvój radovati sě bude

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).