Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

bude v tobě. Ps84,8 Ukaž nám, hospodine, milosrdenstvie tvé a spasenie své daj nám. Ps84,9 Uslyšu, co mluviti bude o mně hospodin bóh, nebo mluviti bude pokoj v ľudu svém a na svaté své a na ty, jižto sě obracujú k srdcu. Ps84,10 Nebo jistě bliz jest bojúcím ho zdravie jeho, aby bydlila chvála v zemi našie. Ps84,11 Milosrdenstvie a pravda potkaly sú jej, pravedlnost a mír poľúbili sú sě. Ps84,12 Pravda z země vyšla jest a pravedlnost s nebe prozřěla. Ps84,13 Anebo hospodin dá dobrotu a země našě dá plod svój. Ps84,14 Pravedlnost přěd ním choditi bude a ustaví na cěstě chody své.

LXXXV.

Ps85,1 Nakloň, hospodine, ucho své a uslyš mě, nebo nedostatečen a chud sem já. Ps85,2 Ostřiehaj dušě mé, nebo svat sem, zdráva učiň sluhu svého, bože mój, úfajúcieho v tě. Ps85,3 Smiluj sě nade mnú, hospodine, nebo sem k tobě volal cělý den, Ps85,4 obvesel dušu sluhy tvého, nebo k tobě, hospodine, vzvedl sem dušu mú. Ps85,5 Nebo ty si, hospodine, rozkošný a tichý a mnohé milosrdenstvie všěm vzývajúcím tě. Ps85,6 Ušima přijmi, hospodine, modlitvu mú a urozuměj hlasu prosby mé. Ps85,7 V den zámutka mého volal sem k tobě, nebo uslyšals mě. Ps85,8 Nenie rovně tobě u boziech, hospodine, a nenie vedlé činóv tvých. Ps85,9 Všickni národové, kteréžs koli učinil, přídú i budú sě modliti přěd tobú, a chváliti budú jmě tvé. Ps85,10 Nebo veliký si ty a čiňúcí divy, ty si bóh sám. Ps85,11 Vyveď mě, hospodine, v cěstě tvéj, a vejdu u pravdě tvéj, vesel sě srdce mé, aby sě bálo jmene tvého. Ps85,12 Zpoviedati sě budu tobě, hospodine bože, ve všem srdcu mém a chváliti budu jmě tvé u věky, Ps85,13 nebo milosrdenstvie tvé veliké jest nade mnú i prostil si dušu mú z pekla najnižšieho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).