Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps79,18 Buď ruka tvá nad mužě pravicě tvé a nad syna člověčieho, jehož si potvrdil sobě. Ps79,19 A neotchodíme ot tebe, uzdravíš ny a jme tvé vzóveme. Ps79,20 Hospodine bože mocí, obrať ny a pokaž obličej tvój a zdrávi budeme.

Feřie LXXX.

Ps80,1 Ps80,2 Radujte sě bohu, pomocníku našemu, slavte bohu Jákob. Ps80,3 Přijměte slávu a dajte buben, slávu ochotnú s húslemi. Ps80,4 Vzvučte v hodovéj trúbě, v znameňú dne slavného našeho, Ps80,5 nebo přikázáno jest v Israheľu a súd bohu Jákob. Ps80,6 Svědečstvo v Jozefovi ustavil ono, kdyžto vychodieše z země ejipské. Jazyka, jehožto neznajieše, slyšal jest. Ps80,7 Otvrátil ot břěmen chřbet jeho, rucě jeho v okolcě slúžiechu. Ps80,8 „V zámutcě vzýval si mě i vysvobodil a uslyšal sem tě v skryťú búřě, pokusil sem tebe vedlé Vody protivenstvie. Ps80,9 Slyš, ľude mój, a usvědču tě. Izrahel, ač mne poslušen budeš, Ps80,10 nebude v tobě bóh nový ani vzmodlíš boha jiného. Ps80,11 Ale já sem hospodin bóh tvój, jenž sem tě vyvedl z země ejipské. Otvoř usta tvá a naplňu jě. Ps80,12 A neslyšal ľud mój hlasu mého a Israhel neurozuměl jest mně. Ps80,13 I rozpustil sem jě podlé žádostí srdcě jich, pójdú u přěchodiech svých. Ps80,14 By byl ľud mój uslyšal mě, Israhel by byl v cěstách mých chodil, Ps80,15 pro ničehož snad byl bych nepřátely jich ponížil a na ty, jižto jě zamucováchu, bych byl poslal ruku mú.“ Ps80,16 Nepřietelé boží selhali sú jemu i bude čas jich u věky. Ps80,17 I krmil jě jest jádrem obilným a z skály strdem nasytil jě.

LXXXI.

Ps81,1 Bóh stál v sňatcě bohóv, u prosědcě bohy rozsuzuje: Ps81,2 „Dokovad

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).