Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

spánlivý hospodin, jakožto mocný opiv [sě]text doplněný editorem ot vína. Ps77,66 I zbil jest nepřátely své u potomky, rúhotu věčnú dal jim Ps77,67 i otehnal jest stan Jozefóv a pokolenie Effrem nevyvolil, Ps77,68 ale vyvolil jest pokolenie Judy, horu Sion, južto jest miloval. Ps77,69 I ustavil jako jednorohého svatiňu svú v zemi, južto jest založil u věky, Ps77,70 i vyvolil Davida, sluhu svého, i zpodjal jej z stád ovčích, ot břěźúcích přijal jej, Ps77,71 pásti Jákob, sluhu svého, a Vítěz, dědičstvo své. Ps77,72 I krmil jě v nevinnosti srdcě svého a v rozumiech rukú svú vyvedl jě.

LXXVIII.

Ps78,1 Bože, přišli sú národové v dědičstvo tvé, poskrvnili sú chrám svatý tvój, uložili sú Jeruzalém v štěpiech [v ]text doplněný editoremstrážu. Ps78,2 Uložili sú smrtedlnosti slúh svých u pokrmy letadlóm nebeským, těla svatých tvých zvieřatóm zemským. Ps78,3 Prolili sú krev jich jakožto vodu v okolcě Jeruzaléma a nebieše, kto by pohřebl. Ps78,4 Učiněni sme v rúhotu súsedóm našim, pospílenie a posmievanie těm, ježto v okolcě našem sú. Ps78,5 Dokovad, hospodine, hněvati sě budeš do konce, zažže sě jako oheň hněv tvój? Ps78,6 Vylí hněv tvój v národy, jižto sú tebe neznaly, a u vlasti tvé, jěžto sú jmene tvého nevzývaly, Ps78,7 nebo ztrávili sú Jákob a miesto jeho opustili. Ps78,8 Nerozpomínaj zlostí našich starých, brzo přědejde ny milosrdie tvé, nebo ochuděli sme přieliš. Ps78,9 Spomoz nám, bože, spasiteľu náš, a pro chválu jmene tvého, hospodine, vysvoboď nás a milostiv buď hřiechóm našim pro tvé jmě. Ps78,10 Snad řkú v národiech: „Kde jest hospodin bóh jich?“, a vznámi sě v národiech přěd očima našima. Pomsta krvi slúh tvých, ješto prolita jest, Ps78,11 vejdi v obezřěnie tvé vzdychánie svázaných. Vedlé velikosti ramene

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).