Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

najnižšieho. Ps85,14 Bože, zlostiví navstali sú na mě a sbor mocných hledali sú dušě mé a nepřědložili sú tě v obezřěňú svém. Ps85,15 A ty, hospodine, milostivý a milosrdný, pokojný a mnohé milosrdenstvie a pravedlný. Ps85,16 Vzezři na mě a smiluj sě nade mnú, daj vladařstvie dietěti tvému a zdráva učiň syna služebnicě své. Ps85,17 Učiň se mnú znamenie v dobrém, aby viděli, jižto sú nenáviděli mne, a pohaněni byli, nebo ty, hospodine, spomohl si mi a utěšils mě.

LXXXVI.

Ps86,1 Základi jeho na horách svatých, Ps86,2 miluje hospodin vrata Sion nade všě schrány Jákob. Ps86,3 Šlechetná řěčenie sú ot tebe, město božie: Ps86,4 „Památen budu Raab a Babylona, vědúcím mě. Aj zři, cuzozemci Tyrska a ľud múřínový, ti byli sú tam.“ Ps86,5 Čili Sion bude řéci: „Člověk a člověk narodil sě na nie a on založil ju Najvyšší?“ Ps86,6 Hospodin zvěstovati bude u písmě ľudském a kniežatóm, těmto, jižto byli v něm. Ps86,7 Jakožto veseľúcích všěch přiebytek jest v tobě.

LXXXVII.

Ps87,1 Ps87,2 Hospodine bože zdravie mého, ve dne i v noci volal sem přěd tebú. Ps87,3 Vejdi v obezřěnie tvé modlitva má, nakloň ucho tvé ku prosbě mé. Ps87,4 Nebo naplněna jest zlosti dušě má a život mój ku peklu sě přiblíži. Ps87,5 Pomieněn sem s schoďúcími v jezero, učiněn sem jako člověk i bez pomoci, Ps87,6 mezi mrtvými svoboden, jakožto jiezvení spiece v roviech, jichžtos nebyl paměten viec, a oni z ruky tvé vyhnáni sú. Ps87,7 Ustavili sú mě u močidle najnižšém, ve tmách a v stieni smrti. Ps87,8 Nade mnú utvrzeno jest rozľúcenie tvé a všecky tekúcosti tvé vzvedl si na mě. Ps87,9 Daleko učinil si známé mé ote mne, položili sú mě v obidu sobě. Poddán jsem a nevychodiech,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).