Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

bližnie jejie, přivedeny budú tobě. Ps44,16 Přivedeny budú u veseľú a v radosti, přivedeny budú v chrám králóv. Ps44,17 Za vlasti tvé narodili sú sě tobě synové, ustavíš jě kniežaty nade všú zeḿú. Ps44,18 Pamětiv budu jmeni tvého ve všem narozeňú a narozeňú. A proto ľudie zpoviedati sě budú tobě u věky i u věky věkóm.

XLV.

Ps45,1 Ps45,2 Bóh naše útočišče a moc, pomocník v zámutciech, jež sú ny nadešly přieliš. Ps45,3 A proto nebudeme sě báti, když zamútí sě země a přěnesú sě hory v srdce morské. Ps45,4 Zvučaly sú i smúceny sú vody jich, zamúceny sú hory u moci jeho. Ps45,5 Šuměnie řěky obveseluje město božie, posvětil jest přiebytek svój Najvyšší. Ps45,6 Bóh u prosědcě jeho, nehne sě, spomóž jí bóh ráno na zabřiežděňú. Ps45,7 Zamúceni sú národové i nakloněna sú královstvie, dal jest hlas svój i hnula sě země. Ps45,8 Hospodin mocný s námi, příjemcě náš bóh Jákob. Ps45,9 Poďte a vizte diela božie, jež jest uložil divy nad zeḿú, Ps45,10 otnošuje boje až do konce země. Lučišče zlámá a zetře oděnie a pukléře sejže ohněm. Ps45,11 „Uprázdněte sě a vizte, že sem já bóh, povýšu sě v národiech a povýšu sě v zemi.“ Ps45,12 Hospodin mocný s námi, příjemcě náš bóh Jákob.

XLVI.

Ps46,1 Ps46,2 Všickni národové, plešte rukama, slavte bohu v hlasě veselé. Ps46,3 Nebo hospodin vysoký, hrozný, nade všú zeḿú. Ps46,4 Poddal ľud nám a národy pod nohami našimi. Ps46,5 Vyvolil nám dědinu svú, tvář Jákob, južto jest miloval. Ps46,6 Vstúpil bóh v slávě a hospodin v hlasu trúby. Ps46,7 Slavte bohu našemu, slavte, slavte královi našemu, slavte, Ps46,8 nebo všie země bóh, slavte múdřě. Ps46,9 Kralovati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).