Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

vašě a vzpodvihněte sě, vrata věčná, a vejde král chvalný. Ps23,8 Který jest to král chvály? Hospodin silný a mocný, hospodin mocný u boju. Ps23,9 Otevřěte vrata, kniežata, vašě a vzdvihněte [sě]text doplněný editorem, vrata věčná, ať vejde král chvály. Ps23,10 Který jest to král chvály? Hospodin ctností, on jest král chvály.

XXII.

Ps22,1 Hospodin vládne mnú a ničs mi neubude, Ps22,2 u miestě pastevném, tu mě jest usadil. Nad vodú rozvlaženie vyvedl mě, Ps22,3 dušu mú obrátil. Vzvedl mě nad stezky pravdy pro své jmě. Ps22,4 Nebo ač choditi budu u prostřěd stieně smrti, nezboju sě zlého, nebo ty se mnú si. Metla tvá a žezl tvój, tě sta mě utěšile. Ps22,5 Učinil si v obezřěňú mém stól proti těm, jižto mútie mě. Otučnil si v oleju hlavu mú a strast má opojúcie, kak přěkrásná jest! Ps22,6 A milosrdie tvé podejde mě po vše dni života mého, abych bydlil v domu božiem v dlúhosti dnóv.

XXIIII.

Ps24,1 K  tobě, hospodine, vzvedl sem dušu mú, Ps24,2 bože mój, v tě úfaju, nepostyźu sě. Ps24,3 Ani mi sě posmějú nepřietelé moji, anebo všickni, ješto tě zdržie, nebudú pohaněni. Ps24,4 Pohaněni buďte všickni, zlosti činiece nad ješutností. Cěsty tvé, hospodine, ukaž mi a stezkám tvým nauč mě. Ps24,5 Zprav mě v tvéj pravdě a uč mě, nebo ty si bóh, spasitel mój a tě sem vzdržal cělý den. Ps24,6 Rozpoměň milosrdie tvá a milosrdenstvie tvá, hospodine, jež ot věku sú. Ps24,7 Hřiechy mladosti mé a neumětelností mých nerozpomínaj. Podlé milosrdenstvie tvého pomni na mě ty, pro dobrotu tvú, hospodine. Ps24,8 Sladký a pravý hospodin, proto zákon dá hřiešníkóm na cěstě. Ps24,9 Zpraví tiché v súdě, naučí pokojné cěstám svým. Ps24,10 Všeckny cěsty božie milosrdie a pravda hledajúcím svědectva jeho a svědectvie jeho. Ps24,11 Pro tvé jmě, hospodine, milostiv buď hřiechu mému, nebo mnoho jich jest. Ps24,12 Který jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).