Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

mohli státi, padnú pod nohy mé. Ps17,40 A přěpásal si mě mocú ku boju, podtlačil si pod mě vstávajúcie proti mně. Ps17,41 A nepřátely dal si mně chřbetem a nenáviďúcie mne zatratil si. Ps17,42 Volali sú, ani bieše, jenž by zdrávy učinil jě, k hospodinu, ani uslyšal jě. Ps17,43 I sumňu jě jako prach přěd obličejem větrovým a jako bláto čřiedné shlaźu jě. Ps17,44 Vyprosť mě ot otpoviedaní ľudských, ustavíš mě v hlavu národóv. Ps17,45 Ľud, jehož sem nepoznal, slúžil mi jest, v sluchu ušú poslúchal mne. Ps17,46 Synové cuzí selhali sú mi, synové jiní starali sú sě a volali sú ot stezek svých. Ps17,47 Živ jest hospodin a požehnaný bóh mój a povyši sě zdravie mého. Ps17,48 Bože, jenž dáváš pomsty mně i poddáváš ľud pod mě, vysvobodič mój ot nepřátel mých hněvivých. Ps17,49 A ot vstávajúcích proti mně povýšíš mne, ot mužě zlosti vyprostíš mě. Ps17,50 Proto zpoviedaju sě tobě v národiech, hospodine, a jmeni tvému slávu řku, Ps17,51 velbě zdravie krále jeho a čině milosrdie mazanému Davidovi a plodu jeho až u věk.

XVIII.

Ps18,1 Ps18,2 Nebesa vypravujú chválu božú a diela rukú jeho zvěstujú tvrdost. Ps18,3 Den dňu vyřihuje slovo a noc noci ukazuje uměnie. Ps18,4 Nejsú mluvy ani řeči, jichžto by neslyšěli hlasóv jich. Ps18,5 Ve všu zeḿu vyšel hlas jich a po kraju všeho světa zemského slova jich. Ps18,6 V sluncu uložil chrám svój a on jako ženich, vychodě z ložě svého. Radoval sě jako obr ku běžeňú cěsty, Ps18,7 ot najvyššieho nebe výdenie jeho. A potkánie jeho až do vrchu jeho, ni jest, kto by sě schoval přěd horkosťú jeho. Ps18,8 Ustavenie božie neposkvrněné, obracuje dušě, svědečstvie božie věrné, múdrost dávaje malým. Ps18,9 Pravdy božie pravé, obveseľujúcie srdcě, přikázanie božie světlé, osvěcuje oči. Ps18,10 Bázen božie svatá, ostávajúc přěbývá u věky věkóm, súdové boží praví,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).