Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

na mě, nynie okľúčili sú mě, oči svoji upřěli sú snížiti v zeḿu. Ps16,12 Přijěli sú mě jako lev hotov ku přieboju a jako ščeně lvové, bydle u pelešiech. Ps16,13 Vstaň, hospodine, přědejdi jej, potlač jej, vyprosť dušu mú ot nemilostivého a ot rozľúcenie tvého Ps16,14 ot nepřátel ruky tvé. Hospodine, ot mála z země rozděl jě v životě jich, ot zachovaných naplněno jest břicho jich. Nasyceni sú synóv i ostavili sú ostatky své menším svým. Ps16,15 Ale já u pravdě zjěv́u sě obličěju tvému, nasycu sě, když zjěví sě chvála má.

XVII.

Ps17,1 Ps17,2 Milovati tě budu, hospodine, sílo má. Ps17,3 Hospodin tvrdost má a útočišče mé a zprostitel mój. Bóh mój spomocník mój a úfati budu veň. Obráncě mój a roh zdravie mého a příjemcě mój. Ps17,4 Chvále vzovu hospodina a ot nepřátel mých zdráv budu. Ps17,5 Obklúčily sú mě bolesti smrtelné a rúčie zlosti zamútily sú mě. Ps17,6 Bolesti pekelné okľúčily sú mě, obtiežila sú mě osidla smrti. Ps17,7 V zámutcě mém vzýval sem hospodina a k bohu mému volal sem. I uslyšal z chrámu svého svatého hlas mój a volánie mé v obezřeňú jeho vešlo v uši jeho. Ps17,8 Hnula sě jest i střásla sě země a základi hór zamúceni sú i hnuli sú sě, nebo hněval sě jim. Ps17,9 Všel dým v hněvě jeho a oheň ot obličěje jeho plápolal, žeřěvie rozsoplo sě ot něho. Ps17,10 Nakloniv nebesa i sstúpil jest a mrákava pod nohami jeho. Ps17,11 I všel nad cherubín i létal jest, létal nad perutí větróv. Ps17,12 I uložil tmy tajemnicu svú, v okľúčeňú jeho stan jeho, temná voda v oblaciech povětří. Ps17,13 Pro blýskanie v obezřěňú jeho oblaci přišli sú, búřě a žeřevie ohenné. Ps17,14 I vzezvučal hospodin z nebe a Najvyšší dal hlas svój, búřě a žeřevie ohenné. Ps17,15 I poslal střěly své i rozprášil jě, blýskanie rozmnožil i zamútil jě. Ps17,16 I zjěvily sú sě studnicě vód i zjěvena sú založenie světa

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).