Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps9,6 Tresktal si národy i zahynul nemilostivý a jmě jich zahladil si u věk a u věky věkóm. Ps9,7 Nepřietelé moji zahynuli sú v hněvě až do konce a města jich zkazil si. Zhynula pamět jich se zvukem, Ps9,8 ale hospodin u věky ostane. Připravil v súdě stolicu svú Ps9,9 a on súditi bude svět země v rovnosti, súditi bude ľud u pravdě. Ps9,10 I učiněn jest hospodin útočišče chudých, spomocník u potřěbách i v zámutcě. Ps9,11 A úfati budú v tě, již poznali sú jmě tvé, nebo nepustil si hledajúcích tebe, hospodine. Ps9,12 Slavte hospodinu, jenž bydlí na Sioně hořě, zvěstujte mezi národy učenie jeho, Ps9,13 nebo hledajúcí krvi jich rozpomanul jest a nezapomněl jest volánie chudých. Ps9,14 Smiluj sě nade mnú, hospodine, viz poníženie mé ot nepřátel mých, Ps9,15 jenž povyšuješ mne z vrát smrti, abych zvěstoval všeckna chválenie tvá u vratech dcery Sion. Ps9,16 Vzraduju sě v uzdraveňú tvém. Venznúti sú národové v zahynuťú, jež sú učinili, v osidle v tomto, jenž sú schovali, popadena jest noha jich. Ps9,17 Poznán bude hospodin súdy čině, v dielech rukú svú uchycen jest hřiešník. Ps9,18 Obraťte sě hřiešníci u peklo, všickni národové, jižto zapomínáte hospodina. Ps9,19 Nebo ne do koncě zapomanutie bude chudých, utrpenie chudých nezahyne do konce. Ps9,20 Vstaň, hospodine, [ať]text doplněný editorem nerozmocnie člověk, súzeni buďte národové v obezřeňú tvém. Ps9,21 Ustav, hospodine, nad nimi nosiče zákona, aby viděli národové, že ľudie sú. Ps9,22 U co, hospodine, otšel si daleko, hrzieš u potřěbách, v smutcě? Ps9,23 Když pýchá nemilostivý, rozněcuje sě chudý, popadeni bývajú v radách, jimižto myslé. Ps9,24 Nebo chválí sě hřiešník v žádostech dušě své a zlostivý požehnán jest. Ps9,25 Rozdráždil hospodina hřiešník, podlé množstvie hněva svého, nevzhledá. Ps9,26 Nenie bóh v obezřěňú jeho, poskvrněny sú cěsty jeho ve všem času. Otnosie sě súdové tvoji ot obličějě jeho, všěch nepřátel svých panovati bude. Ps9,27 Nebo

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).