Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps5,11 Rov zjěvný hrdlo jich, jazyky svými lestně činiechu, suď je, hospodine. Padnú ot myšleních svých, podlé mnostvie nemilostí jich vyžeň jě, nebo sú tě dráždili, hospodine. Ps5,12 A veselte sě všickni, jižto úfajú v tě, věčně vzradujú sě i vzbydlíš v nich. A chváleni budú v tobě všickni, již milujú jmě tvé, Ps5,13 neb ty požehnáš pravému. Hospodine, jako štítem dobré vóle tvé korunoval jsi ny.

VI.

Ps6,1 Ps6,2 Hospodine, v rozľúceňú tvém netreskci mne ani v hněvě tvém potupuj mne. Ps6,3 Smiluj sě nade mnú, hospodine, nebo nemocen sem, uzdrav mě, hospodine, nebo zamúceny sú kosti mé. Ps6,4 A dušě smutna jest velmi, ale ty, hospodine, dokovad? Ps6,5 Obrať sě, hospodine, vyprav dušu mú, zdráva mě učiň pro tvé milosirdenstvie. Ps6,6 Nebo nenie v smrti, kto by pomněl tě, a u pekle kto zpoviedati sě bude tobě? Ps6,7 Dělal sem ve vzdycháňú mém, umyju po všě noci lože mé, slzami mými posteľu mú opláču. Ps6,8 Smútilo sě jest ot roľúcenie oko mé, sstaral sem sě mezi všemi nepřátely mými. Ps6,9 Otejděte ote mne všickni, jižto děláte zlost, nebo uslyšal jest hospodin hlas pláčě mého. Ps6,10 Uslyšal jest hospodin prosbu mú, hospodin modlitvu mú přijal. Ps6,11 Styďte sě i smútie sě rychle všickni nepřietelé moji, obraťte sě a zapolejú sě velmě rúčě.

VII. Žalma Davida

Ps7,1 Ps7,2 Hospodine bože mój, v tě sem úfal, zdráva mě učiň ze všěch stíhajúcích mě a zprosť mě, Ps7,3 někda uchopí jako lev dušu mú, když nenie, kto by vykúpil ani kto by zdráva učinil. Ps7,4 Hospodine bože mój, ač sem učinil to, ač jest zlost v rukú mú, Ps7,5 ač sem navrátil oplacujúcím mně zlá, otpadnu mzdú ot nepřátel mých jěšuten. Ps7,6 Stíhaj nepřietel dušu mú a popadni ju a potlači v zemi život mój a chválu mú u prach vyveď. Ps7,7 Vstaň, hospodine, v hněvě tvém a povyš sě v krajinách nepřátel mých. A vstaň, hospodine bože mój,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).