Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

chvála má a povyšujúcí hlavy mé. Ps3,5 Hlasem mým k hospodinu volal sem i uslyšal mě s hory svaté své. Ps3,6 Já spách a dřiemal sem i vstach, nebo hospodin přijal mě. Ps3,7 Nebáti sě budu tisúcě ľuda okľučících mě. Vstaň, hospodine, zdráva mě učiň, bože mój! Ps3,8 Nebo ty pobil si všeckny protiv́úcie mně bez viny, zuby hřiešných zetřěl si. Ps3,9 Božie jest zdravie a nad ľudem tvým požehnánie tvé.

IIII.

Ps4,1 Ps4,2 Když vzývách, uslyšal mě jest bóh pravdy mé, v zámutcě prodlil jsi mi. Smiluj sě nade mnú a uslyš modlitvu mú. Ps4,3 Synové člověčí, dokovad těžkého srdcě? I co milujete jěšutnost a hledáte lži? Ps4,4 A vězte to, nebo vzdivil hospodin svatého svého, hospodin uslyší mě, když vzvolaju k němu. Ps4,5 Hněvajte sě a neroďte hřěšiti, jež diete v srdcích vašich, a v tajemniciech vašiech trapte sě. Ps4,6 Obětujte obět pravdy a úfajte v hospodině. Mnozí dějú: „Kto pokáže nám dobré?“ Ps4,7 Znamenána jest nad námi světlost obličějě tvého, hospodine, dal si veselé v srdce mé. Ps4,8 Ot ovoce rži, vína a olejě rozmnoženi sú. Ps4,9 U pokoju v témž usnu a otpočinu, Ps4,10 nebo ty, hospodine, znamenitě v naději ustavil si mě.

V.

Ps5,1 Ps5,2 Slova má ušima přijmi, hospodine, urozuměj voláňú mému. Ps5,3 Urozuměj hlasu modlitvy mé, kráľu mój a bože mój! Ps5,4 Nebo k tobě vzmodľu sě, hospodine, ráno uslyš hlas mój. Ps5,5 Ráno nastoju tobě a uzřu, nebo bóh nechce zlosti ty jsi. Ps5,6 Ani bydliti bude podlé tebe zlostivý, ani ostane nepravý [přěd]text doplněný editorem[41]přěd] ante lat. očima tvýma. Ps5,7 Nenáviděl si všěch, jižto činie zlost, zatratíš všeckny, jižto mluvie lež. Mužě krví a lestného nenávidí hospodin. Ps5,8 Ale já u mnoství milosirdie tvého vejdu v dóm tvój, vzmodľu sě k kostelu svatému tvému v tvéj bázni. Ps5,9 Hospodine, vyveď mě v tvéj pravdě, pro nepřátely mé zprav v obezřění mém cěstu tvú. Ps5,10 Nebo nenie v ustech jich pravda, srdce jich ješutné jest.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).