Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

vzezval sem: „Ó hospodine, vysvoboď dušu mú!“ Ps114,5 Milosrdný hospodin a pravedlný a bóh náš smiluje sě. Ps114,6 Ostřiehaje maľúčké hospodin, ponížen sem i vysvobodil mě. Ps114,7 Navrať sě, dušě má, u pokoj tvój, nebo hospodin dobřě učinil tobě, Ps114,8 nebo vyprostil dušu mú ot smrti, oči moji ot slez, nohy mé od poplźu. Ps114,9 Sľúb́u sě hospodinu u vlasti živých.

CXV.

Ps115,1 Věřil sem, za něž sem mluvil, ale jáz ponížen sem přieliš. Ps115,2 Jáz sem řekl u vystúpeňú mém: „Všeliký člověk lživý.“ Ps115,3 Co otplacu hospodinu za všeckno, což mi dobrého učinil? Ps115,4 Kalich spasenie přijmu a jmě božie vzovu. Ps115,5 Sľuby mé hospodinu navrácu přěde všiem ľudem jeho. Ps115,6 Drahá smrt jeho svatých v obezřění svatých. Ps115,7 Ó hospodine, nebo jáz sluha tvój, jáz sluha tvój a syn poselkyně tvé. Roztrhl si okovy mé Ps115,8 a tobě obětovati budu obět chvály a jmě božie vzovu. Ps115,9 Sľuby mé navrácu hospodinu v obezřěňú všeho ľuda jeho, Ps115,10 v sínech domu božieho, u prosědcě tvého, Jeruzaléme.

CXVI.

Ps116,1 Chvalte hospodina, všickni ľudie, chvalte hospodina, všickni národové. Ps116,2 Nebo utvrzeno jest nad námi milosrdie jeho a pravda božie ostane u věky.

CXVII.

Ps117,1 Skazujte sě hospodinu, nebo jest dobrý, nebo u věky milosrdie jeho. Ps117,2 […]text doplněný editorem[1690]…] Dicat nunc Israël: Quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius lat. (homoiot.) Ps117,3 Rci nenie dóm Áronóv: „Nebo dobrý, nebo u věky milosrdie jeho.“ Ps117,4 Rcěte nynie, jižto sě bojie hospodina: „Nebo dobrý, nebo u věky milosrdie jeho.“ Ps117,5 Z zámutka vzýval sem hospodina i uslyšal mě v širokosti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).