Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

bude ľudu svému, Ps110,7 aby dal jim dědičstvo národóv. Skutky rukú jeho pravda a súd. Ps110,8 Věrná všěckna přikázanie jeho, potvrzená u věky věkóm, učiněná u pravdě a pravedlnosti. Ps110,9 Vykúpenie poslal ľudu svému, přikázal u věky svědečstvie své. Svaté a hrozné jmě jeho. Ps110,10 Počátek múdrosti bázen božie, rozum dobrý čiňúcím ju, chvalitedlnost jeho ostane u věky věkóm.

CXI.

Ps111,1 Blahoslavený muž, jenžto [sě]text doplněný editorem bojí hospodina, u přikázaních vzechce přieliš. Ps111,2 Mocen bude na zemi plod jeho, národ pravých požehnán bude. Ps111,3 Chvála a sbožie v domu jeho a pravedlnost jeho ostane u věky věkóm. Ps111,4 Vzešla jest ve tmách světlost pravým, milosrdný a milostivý a pravý. Ps111,5 Ochotný člověk, jenžto sě smiluje a chrání, uloží řěči své v súdě, Ps111,6 nebo u věky nebude hnut. Ps111,7 U paměti věčnéj bude pravý, ot slyšěnie zlého nebude sě báti. Hotovo srdce jeho úfati v hospodinu, Ps111,8 stvrzeno jest srdce jeho, nehne sě, doňež nepohrdie nepřátely svými. Ps111,9 Rozdělil, dal chudým, pravda jeho ostane u věky věkóm, roh jeho povýšen bude v chvále. Ps111,10 Hřiešník uzří i vzhněvá sě, zuby svými zkřehce a zamútí sě, žádost hřiešných zahyne.

CXII.

Ps112,1 Chvalte, děti, hospodina, chvalte jmě božie. Ps112,2 Buď jmě božie požehnáno ot nynějšieho času nynie i až u věky věkóm. Ps112,3 Ot vzchoda sluncě až do západa chvalitedlné jmě božie. Ps112,4 Najvyšší nade všě národy hospodin a nad nebesa chvála jeho. Ps112,5 Kto jakožto hospodin

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).