Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

nalezeních svých. Ps105,40 I rozhněval sě jest rozľúcením hospodin v ľudu svém i potupil jest dědičstvo své. Ps105,41 I poddal jě v rucě pohanóm a panovali sú jim ti, jižto nenávidiechu jich. Ps105,42 I nuzili jě nepřietelé jich i poníženi sú pod rucě jich, Ps105,43 často vysvobozoval jě. Ale oni zamútili sú jej v radě svéj i poníženi sú ve zlostech svých. Ps105,44 I viděl, kdažto jě zamucováchu, i uslyšal modlitvu jich. Ps105,45 A památen byl svědečstva svého i rozžělilo sě jemu vedlé mnostvie milosrdie svého Ps105,46 i dal jě u milosrdenstvie, v obezřěňú všech, jižto jě jěli biechu. Ps105,47 Zdrávy ny učiň, hospodine bože náš, a sbeř ny z národóv, abychme sě skazovali jmeni svatému tvému a bychme sě pochvalovali v chvále tvéj. Ps105,48 Blahoslavený hospodin bóh Izrahel ot věku i až u věk a die vešček ľud: „Buď, buď.“

CVI.

Ps106,1 Skazujte sě hospodinu, nebo dobr, nebo u věky milosrdie jeho. Ps106,2 Řcěte nynie, jižto vykúpeni sú ot hospodina, jěžto vykúpil z ruky nepřietelské a z vlastí sebral jě, Ps106,3 ote vzchoda sluncě a západu, ot pólnoci a ot moře. Ps106,4 Blúdili sú na jednotě v suchosti, cěsty městského přiebytka nenalezli sú. Ps106,5 Lačnějúcí a žieznějúcí, dušě jich v nich zhynula jest. Ps106,6 I volali sú k hospodinu, kdyžto jě zamucováchu, a z jich potřěb vyprostil jě. Ps106,7 I svedl jě na cěstu pravú, aby šli u město přiebytka. Ps106,8 Zpoviedajte sě hospodinu milosrdie jeho a divy jeho synóm člověčím. Ps106,9 Nebo nasytil dušu jěšutnú a dušu lačnú nasytil dobrým. Ps106,10 Seďúcím ve tmách a v stieňu smrti, přěmožené v žebráčstvě a v železě. Ps106,11 Nebo rozdráždili sú mluvy božie a radu Návyššieho rozniedřili sú. Ps106,12 I poníženo jest v úsilích srdce jich a roznemocněli sú, ani byl, kto spomohl. Ps106,13 I volali sú k hospodinu, když jě smucováchu, a z jich nedostatkóv vysvobodil jě. Ps106,14 I vyvedl jě z temností a z stieně smrti a okovy jich zlámal. Ps106,15 Skazujte sě hospodinu milosrdie jeho a divy jeho synóm člověčím. Ps106,16 Nebo zetřěl vrata mosazná a závory železné zlámal. Ps106,17 Přijal jě z cěsty zlosti jich, ale pro své zlosti poníženi sú. Ps106,18 Všucku krḿu potupila jest dušě jich i přiblížili sú sě k vratóm smrti. Ps106,19 I volali sú k hospodinu, kdyžto sú zamucováni, a z potřěb jich vysvobodil jě. Ps106,20 Poslal slovo své i uzdravil jě i vyprostil jě ot zahynutie jich. Ps106,21 Zpoviedajte sě hospodinu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).