Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

oheň, aby jim svietil přěs noc. Ps104,40 Prosili sú i přijide jim konturniks, pták králový, a chlebem nebeským nasytil jě. Ps104,41 Rozčesl skálu i tekly sú vody i otešly sú v suchosti řěky. Ps104,42 Nebo památen jest byl slova svatého, jenž jest měl k Abrahamovi, dietěti svému. Ps104,43 I vyvedl ľud svój u veseľú a zvolené své v radosti. Ps104,44 I dal jim vlasti národóv a úsilé ľudská vzdědili sú, Ps104,45 aby chovali pravedlností jeho a zákona jeho hledali.

CV.

Ps105,1 Skazujte hospodinu, nebo dobrý, nebo u věky milosrdie jeho. Ps105,2 Kto mluviti bude mohúcnosti božie, slyšitedlny učiní všeckny chvály jeho? Ps105,3 Blažení, jižto chovajú súda a činie pravdu v každém času. Ps105,4 Pomni na ny, hospodine, v dobrovolenstv́ú ľuda tvého, navštěv nás v zdrav́ú tvém, Ps105,5 k viděňú v dobrotě vyvolených tvých, k radosti u veseľú národa tvého, aby chválen byl s dědičstvem tvým. Ps105,6 Shřěšili sme s otci našimi, neprávě učinili sme, zlost činili sme. Ps105,7 Otci naši v Ejiptě neurozuměli divóm tvým, nebyli sú pamětivi mnoství milosrdie tvého. A dráždili sú, stúpajúce u moře, moře Črvené. Ps105,8 I uzdravil jě pro své jmě, aby jim známu učinil moc svú. Ps105,9 I tresktal moře Črvené i vyschlo jest i vyvedl jě u propastech jako na púšťu. Ps105,10 I uzdravil jě z ruky nenáviďúcích a vykúpil jě z ruky nepřátelské. Ps105,11 I přikvačila voda ty, jižto mútiechu jě, a ijeden z nich neostal. Ps105,12 I věřili sú slovóm jeho a slavili sú chválu jeho. Ps105,13 Brzo učinili sú, zapomněli sú činóv jeho a nezdržěli sú rady jeho. Ps105,14 I žádali sú žádanie na púšti i zkúšěli sú boha v suchosti. Ps105,15 I dal jim prosby jich i poslal sytost v dušě jich.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).