DocxToXml

Program se spouští z příkazové řádky. Po zadání příkazu DocxToXml.Console -? se zobrazí následující nápověda.

-i <i>Vstupní soubor nebo složka. Parametr smí obsahovat kombinaci platné absolutní cesty a zástupných znaků (* a ?), nepodporuje však regulární výrazy.
-o <o>Výstupní složka. Pokud složka neexistuje, vytvoří se.
-t <t>Transformační soubor pro DOCX.
-rVedle souborů ve vstupní složce se budou transformovat také soubory v podsložkách.
-nExistující výstupní soubor XML se nepřepíše.
--verboseVypíše podrobné ladicí informace do konzole.
--no-preservePokud obsah prvku začíná nebo končí bílým znakem, součástí značky XML bude atribut @xml:space s hodnotou „preserve“. V ostatních případech se atribut @xml:space nevygeneruje.
--skip-footnotesVe výstupním souboru XML se vynechají poznámky pod čarou a závěrečné poznámky.
--skip-commentsVe výstupním souboru XML se vynechají komentáře.
--skip-imagesVe výstupním souboru XML se vynechají obrázky.
--attVygenerují se pouze XML prvky <paragraph>, <character> a <table> s atributem @style. Bez této volby se styly transformují na názvy prvků podle pravidel v transformačním souboru.
--no-indentPrvky XML výstupním souboru se neodsadí.
--no-parallelZpracování souborů neproběhne paralelně.
--watchPokud se za běhu programu vstupní soubory změnily a byly uloženy, program je znovu transformuje. Tato možnost funguje pouze u lokálních (nikoli sdílených) disků.
--xslt <xslt>Transformační soubor XSLT. Lze ho využít pro transformaci vygenerovaného souboru XML do jiné struktury nebo jiného formátu.
--versionZobrazí informace o verzi programu.

The program is run from the command line. After typing DocxToXml.Console -? you receive the following help.

-i <i>Input file or directory. File can contain a combination of valid literal path and wildcard (* and ?) characters, but it doesn't support regular expressions.
-o <o>Output directory. If directory doesn't exist it will be created.
-t <t>DOCX transformation file.
-rTransform files in input directory recursively.
-nDo not overwrite existing files.
--verbosePrints DEBUG info to console.
--no-preserveThe @xml:space attribute with 'preserve' value is used when element ends with white space character, without this option no @xml:space attribute is generated.
--skip-footnotesFootnotes and endnotes are skipped in XML file.
--skip-commentsComments are skipped in XML file.
--skip-imagesImages are skipped in XML file.
--attOnly XML elements <paragraph>, <character> and <table> with @style attribute will be generated, otherwise styles are transformed to element names according to rules in transformation file.
--no-indentXML elements will be not indented.
--no-parallelTransformation of multiple files will not be performed in parallel.
--watchProgram will wait for changes of source files and transform them periodically. This option works only on local drives (not on shares).
--xslt <xslt>XSLT transformation file. It can be used for transforming generated XML file to another structure.
--versionDisplay version information
Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, https://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).