Staročeské slovní tvary / Old Czech Word Forms

aktuální verze: 2019.12.10; autoři: Pavlína Synková, Boris Lehečka, Ondřej Svoboda, Jiří Pergler, Jana Zdeňková; podpora: vokabular@ujc.cas.cz.

Aplikace Staročeské slovní tvary nabízí přehled staročeských slovních tvarů jednak formou morfologické databáze, jednak prostřednictvím webové aplikace. Morfologická databáze u tvaru uvádí hyperlemma, označení tvaru jako lemmatu, atributivní morfologickou značku s dodatečnými hodnotami gramatických kategorií pro starou češtinu. Webová aplikace dokáže na základě odpovídajících parametrů k zadanému slovníkovému tvaru (v podobě k roku 1300) vytvořit tabulku slovních tvarů, které se ve staročeském období (cca 1300–1500) potenciálně mohly vyskytovat. Aktuální verze obsahuje tvary apelativních substantiv, neohebných slovních druhů, sloves 6. infinitivní třídy, slovesa „býti“ a sloves 5. infinitivní třídy vzoru „kupovati“.

Program, nápověda a další podrobnosti jsou dostupné na samostatné webové stránce: https://ridics.ujc.cas.cz/nlp/word-forms/.

current version: 2019.12.10; authors: Pavlína Synková, Boris Lehečka, Ondřej Svoboda, Jiří Pergler, Jana Zdeňková; support: vokabular@ujc.cas.cz

A database of Old Czech word forms accessible as a morphological database, with word forms accompanied by hyperlemmas, an indication of being a lemma, and attributive morphological tags showing values for Old Czech grammatical categories. The same data is available as a web application which for an entered lemma (as it appeared in 1300) and corresponding parameters creates a table of word forms that, potentially, could have been used in the Old Czech period (ca. 1300–1500). The current version includes forms of common nouns, uninflected parts of speech, class VI verbs, the verb “býti” (to be) and class V verbs of the “kupovati” (to buy) paradigm.

The application, help and other details are available on separate web page: https://ridics.ujc.cas.cz/nlp/word-forms/?lang=en.

Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, https://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).