Alena M. Černá – Boris Lehečka: Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů

Metodika vznikla v rámci projektu Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), reg. č. DF12P01OVV028, podpořeného prostředky Ministerstva kultury České republiky v letech 2012–2015. Poskytuje návod pro vytváření vědeckých edic textů zaznamenaných historickou češtinou, které budou vyhovovat jak uznávaným filologickým a editologickým standardům, tak standardům pro zachycení textů v digitální podobě. Metodika popisuje vznik elektronické edice v textovém editoru Microsoft Word s využitím odstavcových a znakových stylů, které slouží k zachycení struktury textu a textověkritického komentáře. Specifikuje rovněž pravidla a nástroje pro generování výstupů ve formátu vertikálního textu pro korpusové manažery a ve formátu XML TEI P5 pro publikaci a další zpracování. Veškerá pravidla, postupy a nástroje byly ověřeny v rámci ediční činnosti oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Texty zpracované definovanými postupy byly publikovány jako zdrojová báze pro korpus textů starší češtiny a v podobě souvislých textů s textověkritickým komentářem na internetových stránkách Vokabulář webový a na stránkách nakladatelství Academia ve formě elektronických knih.

Metodika byla uznána za certifikovanou osvědčením Ministerstva kultury č. 84 z roku 2016.

Vybrané pasáže metodiky slouží také jako návod k používání šablony programu Word pro přípravu elektronické edice.

Jak citovat

ČERNÁ, Alena M. a Boris LEHEČKA. Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2015, aktualizace 11. 2. 2016 [cit. 7. 10. 2022]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/soubory/nastroje/Methodics/Metodika_pripravy_a_zpracovani_elektronickych_edic_DF12P01OVV028.pdf

Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB).
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).