Transcriptorium

Nástroj pro poloautomatickou transkripci, Transcriptorium, slouží k asistovanému převodu výrazů z transliterované podoby do transkribované. V současné verzi tato desktopová aplikace umožňuje načíst předem připravený vstupní soubor, tzv. transkripční balíček (soubor podle standardu Open Packaging Conventions), který obsahuje

  1. seznam jednotlivých transliterovaných slov, rozlišených podle oblasti výskytu (např. v rámci heslového slova, v rámci morfologických informací ap.);
  2. původní text pro zobrazení výrazu v delším kontextu;
  3. definice stylů pro formátované zobrazení původního textu;
  4. transformační pravidla pro převod transliterovaného výrazu na transkribovaný;
  5. transformační soubor XSLT, který převede původní text (viz zde sub 2) do formátu XAML s graficky odlišenými úseky původního textu;
  6. slovníky pro kontrolu pravopisu.

Po načtení transkripčního balíku lze v programu dále vybrat složku, v níž jsou umístěny obrázky původního textu, díky tomu je možné ke kontextu s editovaným výrazem zobrazit odpovídající stránku originálu a verifikovat správnost transliterace. Program dále umožňuje definovat transkripční pravidla (přidávat, měnit a odstraňovat) a následně je aplikovat na transliterované výrazy. Na základě toho vznikne soubor dvojic transliterovaný-transkribovaný výraz, s kterými lze dále pracovat následujícími způsoby: po výběru dvojice se ve spodní části zobrazí doklady (odstavce) s transliterovaným výrazem; transliterovanou a/nebo transkribovanou podobu je možné ručně upravit zapsáním nové podoby; celou dvojici lze označit jako zkontrolovanou editorem, popř. takovou kontrolu zrušit. Pro usnadnění práce editora slouží jednak možnost kontroly pravopisu transkribovaných výrazů na základě dostupných pravopisných slovníků, jednak možnost prohledávání textu v různých oblastech zpracovávaných dvojic.

Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB).
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).