Němec, Igor: Rekonstrukce lexikálního vývoje

Němec, Igor. Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980.

SEZNAM ČASTĚJI CITOVANÉ LITERATURY

BUDAGOV, R. A.: Istorija slov v istorii obščestva. Moskva 1971

BLANÁR, V.: Mechanizm izmenenija značenija leksičeskoj jedinicy. Jazykovedný časopis 24 (1973), s. 3–17

BLANÁR, V.: Od myšlienkového odrazu k lexikálnemu významu. Jazykovedný časopis 27 (1976), s. 99–116

COSERIU, E.: Sincronía, diacronía e historia. Montevideo 1958. (Rusky ve sb. Novoje v lingvistike 3, Moskva 1963, s. 143–343)

COSERIU, E.: Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes. Tübingen 1970

DANEŠ, F.: The Relation of Centre and Periphery as a Language Universal. In: Travaux linguistiques de Prague 2. Praha 1966, s. 9–21

DANEŠ, F.: K struktuře slovesných významů. Jazykovedné štúdie 12 (1976), s. 142–152

DANEŠ, F., HLAVSA, Z., KOŘENSKÝ, J. A KOL.: Práce o sémantické struktuře věty. Praha 1973

Dějiny techniky v Československu do konce 18. století (zkrác. Dějiny techniky). Kolektivní dílo. Praha 1974

DOKULIL, M.: Teorie odvozování slov. In: Tvoření slov v češtině 1. Praha 1962

DOKULIL, M.: Jména činitelská. In: Tvoření slov v češtině 2. Praha 1967, s. 13–124

DUCHÁČEK, O.: Klasifikace významových změn a problém struktury lexika. Sborník prací Filos. fakulty Brněnské university, řada jazykovědná A 16 (1968), s. 7–15

FILIPEC, J.: Probleme des Sprachzentrums und der Sprachperipherie im Wortvorratsystem. In: Travaux linguistiques de Prague 2. Praha 1966, s. 257–275

FILIPEC, J.: Ke konfrontaci dílčích sémantických systémů v slovní zásobě dvou různých jazyků. In: Čs. přednášky pro 7. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Praha 1973, s. 279–295

GEBAUER, J.: Slovník staročeský I. Praha 1903; II, Praha 1916

GEBAUER, J.: Historická mluvnice jazyka českého III/1. Praha 1960; III/2, Praha 1958; IV (vyd. F. Trávníček), Praha 1929

GLEASON, H. A.: The Relation of Lexicon and Grammar. International Journal of American Linguistics, 28/2 (1962), s. 85–102

HAVRÁNEK, B.: Vývoj spisovného jazyka českého. In: Čs. vlastivěda, řada 2. Praha 1936

HAVRÁNEK, B.: Příspěvky v sborníku K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků. Praha 1958

HLAVSA, Z.: Denotace objektu a její prostředky v současné češtině. Praha 1975

HORÁLEK, K.: Filosofie jazyka. Praha 1967

HUJER, O.: Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka. Praha 1961

JUNGMANN, J.: Slovník česko‑německý I–V. Praha 1835–1839

KOPEČNÝ, F.: Základy české skladby. 2. vyd., Praha 1962

KOŘÍNEK, J. M.: Studie z oblasti onomatopoje. Praha 1934

KRÁSA, J.: Rukopisy Václava IV. Praha 1974

LVOV, A. S.: Leksika „Povesti vremennych let“. Moskva 1975

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).