Němec, Igor: Rekonstrukce lexikálního vývoje

Němec, Igor. Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980.
<<<<<182183184185186187194–196>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

SEZNAM VYOBRAZENÍ

1. Slon s věžičkou na hřbetě. Rukopisný sborník Opatovický z l. pol. 15. stol., knihovna Národního muzea v Praze, II F 9, fol. 192b.

2.–5. Dynamický prostorový model slovnědruhově homogenního podsystému slovní čeledi se základem sěd‑/sęd‑/sad‑. Znázorňuje vývojové etapy (I–IV) v rámci lexikálního vývoje čes. slovesa.

6. Visutá zahrada královny Semiramidy. Rukopisný sborník Krumlovský ze zač. 15. stol., knihovna Národního muzea v Praze, III B 10, str. 13.

7. Král Manases činí pokání v žaláři. Tamtéž, str. 33.

8. Vůz se zapřaženými krokodýly. Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Knihy hádání Pravdy a Lži, Praha 1539, fol. 71b.

9. Daniel a saň. Rukopisný sborník Krumlovský ze zač. 15. stol., knihovna Národního muzea v Praze, III B 10, str. 30.

10. Mistr Jan Hus na hranici s poutem na levé noze. Postila svaté paměti M. Jana Husi, Norimberk 1563, fol. lb.

11. Kristus oplakáván svou matkou při ukládání do hrobu. Rukopisný sborník Krumlovský ze zač. 15. stol., knihovna Národního muzea v Praze, III B 10, str. 60.

12. Heliodor bičován posly božími. Tamtéž, str. 36.

13. Oplakávání Jákoba na jeho pohřbu. Bible Václava IV., svazek 1, fol. 52a. Kolem r. 1390. Vídeň, Rakouská národní knihovna, sign. 2760.

14. Anděl jako bosý pocestný. Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Knihy hádání Pravdy a Lži, Praha 1539, fol. 66b.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).