Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

[533]číslo strany tiskuSv. nebo Svěd. = seznání svědkův z l. 1453–1456.

svD. = zlomek leg. o sv. Duchu, z poč. XIV.

Svěd. Bydž. = z Bydžovských knih svědomí, ze skl. XIV a poč. XV.

Synon. = synonymář, v. SlovB.; – SynonB. = synon. jiný tišť. v XVI.

Šach. = Knížky o hře šachové, z doby ok. r. 1400.

Šefl = Apatéka domácí atd., rkpisná snůška různých kusů z r. 1749 od Bart. Šefla; výňatky z toho otiskl Fr. Prusík ve Věstníku 1895, 57 sl.

Šemb. = A. Šembera, Základové Dialektologie československé 1864.

Šmitt. = J. Šmitt, Grammatika česká, v Pr. 1816.

Štít. = Tom. Štítný; – ŠtítBud. = jelio Řeči besední, v rkp. Budišínském, z poč. XV, otisk 1897, – ŠtítE. n. ŠtítErb. = jeho Knížky šestery (= Štít. uč., v. t.) z r. 1376, vyd. K. J. Erben 1852 (v I. str. 685 vytištěno omylem 1882), – ŠtítJes. nebo ŠtítJHrJes. = sborník spisů Štítenských, rkp. kdysi u jesuitů v J. Hradci, z r. 1463, – ŠtítJHrad. nebo ŠtítVávr. = jiný sborník, psán r. 1492 od Vávry z Jivian, písaře Jindřichohradeckého, – Štít. list. 1373 = listina T. Štítného z r. 1373, – ŠtítMus.= sborník Štítenský v ČMus., z r. 1450, – ŠtítOp. = Štítného sborník Opatovický, z poč. XV, – ŠtítPař. = Štítného Řeči besední v rkp. Pařížském, XV stol., – Štít. ř. = Štítného Řeči nedělní a sváteční, z r. 1392[9] Rok složení 1392, ale rkp. z poč. XV. stol., sr. J. Truhlář, Katalog čes. rkp. 906), 93. [Čný.]), – ŠtítSázav. = Štítného sborník Sázavský, z r. 1465, – Štít. uč. = Štítného učení křesťanské n. Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, z r. 1376, – ŠtítV. nebo ŠtítVrť. = text ŠtítMus. (v. t.) z r. 1450, vyd. A. Vrťátko 1873 (v I. str. 686 vytištěno omylem 1450), – ŠtítVávr. = ŠtítJHrad., v. t., – ŠtítVyš. = Štítného sborník Vyšehradský, z r. 1396.

t. = tamtéž.

Táb. = zlomky Táborské, XIV stol.

tamt. = tamtéž.

Tand. = Tandariáš v Star. Sklád, díle V.; – TandZ. = týž text v rkp. Zebererově (v ČMus.), z r. 1463.

Tegerns. = rkp. Tegernseeský, z pol. XV.

Tham. = K. I. Tham, Böhm. Grammatik, v Pr. 1801 (4. vyd.).

Tišn. = list Šimona z Tišnova z r. 1428, v. MiscellB.

Tkadl. = Tkadleček, v rkp. knih. Strahovské, z pol. XV; – TkadlM. = Tkadlečka opis novověký, v ČMus., učiněný z textu jiného, než je v rkp. Strahovském.

Tob. = kniha Tobiášova, z XV, srov. Jeron.

Tom. = V. V. Tomek; – Tom.decim. nebo Tom. reg. decim. = jeho Registra decimarum papalium, z l. 1352–1405, vyd. v Aktech Král. č. Spol. 1873, – TomP. = jeho Dějepis města Prahy, – Tom. řem. = jeho Seznam řemeslníků ok. r. 1400, – TomZ. = jeho Základy starého místopisu Pražského, – TomŽ. = jeho Jan Žižka 1879.

Tomsa = Fr. Tomsa, Böhm. Sprachlehre 1782.

X
9 Rok složení 1392, ale rkp. z poč. XV. stol., sr. J. Truhlář, Katalog čes. rkp. 906), 93. [Čný.]
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).