Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

[535]číslo strany tiskuVrchl. = Jar. Vrchlický; – VrchlAnthol. = Anthologie z jeho básní v Pr. 1894; – VrchlBK. = jeho Bar Kochba 1897; – VrchlProk. = jeho Legenda o sv. Prokopu 1884.

VstúpDrk. = zlomek hry Nanebevstoupení Páně, v rkp. Drkolenském, z 2. pol. XIV.

Všeh. = Všehrd, O praviech země české knihy devatery; – VšehJ. nebo VšehJir. = téhož text ve vydáních H. Jirečkových, – VšehK. = téhož text v rkp. knih. Kinského z r. 1515.

Výb. = Výb. z literatury české, I. 1845, II. 1868.

vysl. = vyslov, vysloveno.

vz. = vzor.

Wartb. list. = listina Jana z Wartenberka z r. 1380.

Wied. n. Wiedem. = Osk. Wiedemann, Beiträge zur altslov. Conjugation, St.-Petersb. 1886.

Wint. = Zikm. Winter; – WintCírk. = jeho Život církevní v Čechách XV a XVI stol., svaz. I. (1895) = str. 1–496, 2. (1896) = str. 497 1026; – WintObr. = jeho Kulturní obraz českých měst XV a XVI stol., v Pr. I. díl 1890, 2. díl 1892.

Zámrsk. = Postilla ewangelitſka etc. Martina Philadelpha, kazatele v Opavě; tišt. 1592.

Zdík. = vokabulář Zdíkův, z r. 1424

Zíbrt = Č. Zíbrt; – ZíbrtHry = jeho spis Z her a zábav staročeských 1889, – ZíbrtListy = téhož Listy z českých dějin kulturních, 1891, – ZíbrtKroje = téhož Dějiny kroje až do války husitské l. 1891, – Zíbrtpiv. = téhož stč. obyčeje a pověry pivovarské, zvl. otisk z Věstn. 1896.

zl. = zlomek.

zlin. = nářečí zlinské, z Bartošova spisu »Ze života lidu moravsk.«

ZlomMus. = zlomky Musejní, 5 listů ze sborníku stč. psaného v letech 1350–70; obs.: a) kusy z evang. Janova, b) zlomek Ans., = AnsMus., c) zl. o sv. Jiří. Otišt. v ČČMus. 1900, 505–512.

Zrc. nebo ZrcA. a ZrcB. = Zrcadlo člověčieho spasenie, zlomky ze 3. čtvrti XIV.

Zrc. Múdr. = Zrcadlo maudrosti, vyd. Konáč 1516.

ZS. = zápisy ve věcech selských, z l. 1389–1499 (v ArchČ. I. 339–357).

Zub. = Jos. Zubatý.

Ž. = Žaltář; a to ŽBrn. – ž. Brněnský, z 1. pol. XIV, – ŽFlor. =stpolský ž. Florianský, – ŽGloss. = ž. glossovaný v ČMus., ze skl. XIII, – ŽKap. = ž. Kapitulní, z 2. pol. XIV, – ŽKlem. = ž. Klementinský, z 1. pol. XIV, – ŽMus. = ž. zlomek Musejní, poč. XIV, – ŽPas. = ž. zlomek Pasovský, z 2. pol. XIV, – ŽPod. = ž. Poděbradský (neb Olešnický), z r. 1396, – ŽTom. = ž. zlomek Svatotomášský, ze XIV, – ŽTruh. = ž. zlomek nalezený Jos. Truhlářem, z 1. pol. XIV, – ŽWittb. = ž. Wittenberský, asi z 2. třetiny XIV.

ŽerKat. = Listy paní Kateřiny z Žerotína, díl I. dopisy z I. 1631 a 1633, vyd. Fr. Dvorský 1894.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).