Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<522523524525526527528529530>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[526]číslo strany tiskuMalýAmer. = Jak. Malý, Amerika atd. 1853–57; – MalýZnovuzroz. = téhož Naše Znovuzrození 1880–1884.

Mam. = mammotrekt; – a to MamA. = v rkp. kn. univ. Pr. ( 11. E. 6 ), z poč. XV, – MamB. = jiný v rkp. tamt. ( 11. F. 9 ), ze skl. XV, – MamC. = jiný v rkp. tamt. ( 11. C. 4 ), z pol. XV, – MamD. = jiný v rkp. tamt. ( 1. E. 29 ), z 1. pol. XV, – MamE. = jiný v rkp. tamt. ( 3. G. 26 ), XV, – MamF. = jiný v rkp. tamt. ( 8. G. 28 ), z XV, – MamG. = bibl. glossy v rkp. dvor. kn. Víd. ( č. 5189 ), z XV, – MamH. = část mammotrektu (asi 40 vokabulí), napsaná na vnitřní straně přední desky rukopisu lat., patřícího kostelu v Trhových Svinech, z XV. stol., otiskl J. Hulakovský v Květech roku 1843, 27 (vokabule shodují se namnoze s MamC.), – MamP. = mammotrekt Pražský, totéž co MamA., v. t., – MamV. nebo MamVíd. = m. Vídenský, z pol. XV, – MamVod. = m. Vodňanský, XVI stol. (?).

Mand. = cesty Mandevillovy český překlad, v ČMus., z XV, – MandStrah. = totéž v rkp. Strahovském, z XV.

ManKor. = KorMan., v. t.

Manž. = báseň o manželství, XV stol., v Star. Sklád, díle V.

Marg. = zlomek leg. o sv. Margaretě, ze 3. čtvrti XIV.

Mart. = Martimiani, Beneše z Hořovic překlad kroniky tak řečené, z 1. pol. XV.

Masop. = Sedlský masopust, komedie studentská, tišť. 1588, otisk v Pam. 3, str. 109–159.

Mast. = Mastičkář, zlomek div. hry v ČMus., z pol. XIV; – MastDrk. = téže hry zlomek Drkolenský, z 2. pol. XIV.

Mat. = evang. Matoušovo s homiliemi, z 2. pol. XIV.

MC. = Majestas Carolina, z poč. XV.

MeilletÉtudes = A. Meillet, Études sur 1’étymologie et le vocabulaire du vieux slave 1905; – MeilletIntr. = téhož Introduction à 1’étude comparative des langues indoeuropéennes 1903.

Měs. = jména měsíců v rkp. kn. un. Pr. ( 11. D. 7 fol. 73ᵇ), XV.

Mikl., MiklEtWtb., MiklLex. atd. = Fr. Miklosich a jeho spisy (sr. Hist. Mluv. I, 679).

Mill. = český překlad Millionu, XV stol., vyd. J. Prášek 1902 (v ČAkad.).

Miscell. = codex miscellaneus; – MiscellA. = kodex takový v kn. univ. Pr. ( 1. G. 12 ), ze stol. XV, lat. s někt. českými vokabulemi; – MiscellB. = jiný tamtéž ( 3. G. 16 ), ze stol. XV, obs. kusy lat. a také několik českých, mezi těmito na str. 25ᵃ sl. list Šimona z Tišnova datovaný z r. 1428.

ML. = modlitby a legendy, rkp. kn. un. Pr. ( 17. E. 8 ), skl. XIV.

MnichA. = rkp. knih. univ. Mnichovské (germ. 1205), ze skl. XVI; – MnichB. = rkp. téže knih. ( slav. 11 ), z r. 1521.

Modl n. ModlA. = Modlitby, rkp. knih. un. Pr. ( 17. F. 30 ), XIV; – ModlB. = jiný opis téhož textu, rkp. v knih. univ. Pr. ( 17. E. 7 ), z poč. XV; – ModlPetr. = RDubr., v. t.

Mohl = B. J. Mohl, Les origines romanes, ve Věstníku Král. české spol. nauk 1900.

mor. = moravský, moravština.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).