Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<508509510511512513514515516>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [512]číslo strany tiskuzmátl, pl. zmietli, zmítli 138, zmet se 138
 • zme, zmy 416; sr. jsme
 • změkčování v. měkčení souhlásek
 • zmeľu v. zemleti
 • zmésti, zmétł 139
 • změt- ze zmat- 138
 • zmet se v. zmátl
 • změtenie, zmatení 127, 138 sl.
 • zmiesti, zmatu, změteš, zmjást 138; sr. zmátl
 • zmisati, -šu 67, 350, 361 sl.
 • zmíšať sa 340; sr. smiešěti
 • zmizěti, -zati 340
 • zmjást v. zmiesti
 • zmlknúti 250
 • zmrl, 93, 199
 • *zmu (vezmu) 187
 • zmyciti dial. 341
 • zmýšlať dial. 341
 • zmýti, zmaj, zmé! 209
 • znajemъ, zьn- 92, 93
 • znám, 92, 93, 104, 325, 329
 • znamenati, -aju 7, 322, 323
 • znánie, 107
 • znoti, znają, zьn- 118
 • znáti, znaju, znám 7, 8, 76, 322, 324, 328
 • znieti, zníti, zněti v. zvnieti
 • zobati 352; 80
 • zobúzěti, zobouzeti 345
 • źoł part. v. zieti
 • zor- v. zer-, zor-
 • zořiti 389
 • zosnovati, -uju 384
 • zóstati, impf. 57, 253, zuostál 97
 • zoul part. v. zúti
 • zovą v. zъvati
 • zovu, zoviech v. zváti
 • zperu, zpéřeš v. zeprati
 • zpievanie, zpívání, sp- 109, 110
 • zpieti, zepnul 182
 • zpievati 71, 324, zpívu dial. 354
 • zpírati, -řu dial. 356
 • zpitoměti, -íti 266
 • zpívu dial. v. zpievati
 • zplésati, -šu 362
 • zplácěti 342
 • zpľuju, zpliji v. zeplvati
 • zpodjieti 182, 186, 187
 • zpomanúti 249, 250
 • zpomněti 288
 • zpozditi, -žďen 311
 • zpřěvracěti 347
 • zpropadený 139
 • zprostiti, zproščen, -štěn 312, -štien 105, 313; sr. sprostiti
 • zprostřieti 194, 196
 • zproščovati, -ště- 402, 403
 • způsoby gramm. 1
 • zráti, zraju, zrám 76, 389; zdravy (-ly) 94, zdroł 389
 • zřéci stč. dial. v. zřieti
 • zřěnie 299
 • zrêti m. zьr- 389
 • zřez dial. impt. v. střieci
 • zřězati 359
 • -zři! m. -zři! v. žřieti
 • zřiediti 306, -zen 311, 313
 • zřieti (zřieci, zřěci 72), zřu, zříš, zdř- 298; 8, 16, 63, 86, 279
 • -zřím m. -žru v. žřieti
 • zříti v. zřieti
 • zroditi, -zen, -dzen 310
 • zrósti 101, 140
 • zřu, zřím v. zřieti
 • -zřu m. -žru v. žřieti
 • zruju v. zervati
 • zsechnúti, zeschnu 250, 251, 252 sl
 • zsieci, zsěku 171
 • zstudeněti 265, 271
 • zsující (m. zespúcí) 157
 • zsvadnúti 254
 • -zt v inf. mění se v-st 147
 • ztáhnúti 44, 242, 254, 255, ztáh(v) 101, 243, 255, 439
 • ztleskati, -šču 367
 • ztlustyl part. (-tl) 95
 • ztrácěti 333, 344
 • ztracovati 400
 • ztratiti 70, 307, 308
 • ztrávivšeti inf. perf. 79
 • ztrl part. 200; sr. zetřieti
 • ztrnutie 257
 • ztroskotati, -cu 372
 • ztvrdnutí souhl. změkčených 40 sl., 122
 • Zubatý J. 55, 84, 161, 249 (a zkratek Zub.)
 • zúfati 328
 • zuju v. zúti
 • zuněti dial. 299
 • zúpěti 272
 • zúti, zouti, odch. zut 72, 73, 78; 102, 104, zoul 97, 235
 • zůve- ze zóve- v. zváti
 • zûwen střhněm. 354
 • zvadnúti 257
 • zvąkъ stsl. 372
 • -zváněti 347
 • zvánie, zvaní 106, 107, 379
 • zvářěti, -řať 345
 • zváti (zvát, -t 73, 74), zovu, zóveš 7, 33 sl., 55, 76, 111, 234; 354, 375 sl., 378 sl.; – zváti v. zvieti
 • zváznúti 258
 • zvěděti 70, 296
 • zvědněny dial. (zvad-)243
 • zvěktati, -cu 372
 • zvękъ, zvękъt- 372
 • zven-, zvon- koř. 299
 • zvésti, -ci 72
 • zvěsti, zviesti prý m. zvěděti 295
 • zvéšó dial. (vz-výši) 438
 • zvětřěti 265
 • zvězenie 151
 • zviesti v. zvěsti
 • zvieti, zvěju, zváti 390
 • zvih- m. zdvih- 246
 • zvinuś dluž. 246
 • zvítěziti, -zen 309; srov. svítěžiti
 • zvnieti, zvňu, vznieti, znieti, znít(i) a zněl(i)
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).