Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<504505506507508509510511512>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [508]číslo strany tiskuvzdvihnúti 101, vzdvil 246; srov. -dvihnúti
 • vzdychati -šu 86, 350, 364; -ánie, -ání 108, 109
 • vzebrati, vzberu 375
 • vzěch aor. v. vzieti
 • vzechtěti, vzechcu, vzchocu (vsch-), vzchóce- 283 sl., 285 sl.; sr. zechtěti
 • vzejdu v. vzjíti
 • vzejmu v. vzjieti
 • vzektvu v. vzkvísti
 • vzektvenie,-ěnie, vz(e)kvetenie 138
 • vzěl-, vzel v. vzal
 • vzelhati, -lžu 363
 • vzem, vzém 100, 101, 183, 185, 186, vzemv- 187
 • vzět-, vzet v. vzat
 • vzětie, vzetí, vzatí 184
 • vzeúpěti 272; sr. vzúpěti
 • vzěv-, vzev v. vzav
 • vzevřieti, -vru 201
 • vzezřieti 275 (impt.), 298
 • vzezvati, vzovu m.vzzovu 378 sl.
 • vzezvučěti 299
 • vzhlédati, 3. sg. -áť 13, 323
 • vzhrděti, vzhrzěti 267 sl.
 • vzcházěti 80, 337
 • vzchlemtati, -cu 369
 • vzchocu v. vzechtěti
 • vzchozujúcí 91, 92
 • vzchůce- v. vzechtěti
 • vzieti, vzíti 72, 73, 110, 177, 179, 181, 187 sl., dial. vzít, vziť, vzáti, vzať, vzać 180, vzjac 73, 181, vzáť, vzoć 181; vezmu 12, 188, dial. veznu 187, 188, veznym 6, vežnem 188, venu 188, impt. vezmi, -ite 40, vezm, vezni, vež, veź (slc.) 188, part. vezma (abs.) 89, -ňa 181; impf. vzách m. vezmiech 57, 178, aor. vzěch, vzach 178, 179, 186; sr. vemúť a vzjieti, part. vzal, vzat a vzatý, vzav, vzem,-ši
 • vzít, vziť dial. v. vzieti
 • vzítý v. vzatý
 • vzjac dial. v. vzieti
 • vzjal part. v. vzjieti
 • vzjieti, vznieti, vzníti (), vzejmu () 187 sl.
 • vzjíti, vzejdu 131, 132
 • vzkapati, -ṕu 353
 • vzkláněti 338
 • vzkře(c)htati, -cu 369
 • vzkušěvati, -iji 399
 • vzkvetenie v. vzektvenie
 • vzkvísti, vzektvu 137 sl.
 • vzkysati, -šu 361
 • vzláti, vzlaju 386 sl.
 • vzmisati 349
 • vzmluviti 307
 • vzmodliti sě 316
 • vzňal, -av, -at v. vzjieti
 • wznaszayø stpol. part. -nt 83
 • vznášěti () 334, 341
 • vznesenie 149
 • vznešený, -nost 149
 • vzniecí 84, 299; sr. vzňúcí
 • vznieti, vzejmu v. vzjieti
 • vznieti, vzňu v. zvnieti
 • vzniknúti 241, 250
 • vzníti v. vzjieti
 • vznositi, -šu 308
 • vzňu v. zvnieti, zvňu
 • vzňúcí, vzniúcí 91, 299
 • vzoć dial. v. vzieti
 • vźoł f. vźała v. vzał
 • vzory časovací 111, 119
 • vzotázati, -tiežu 360
 • vzovu v. vzezvati
 • vzplésati, -šu 362
 • vzplozěvati, -iji 400
 • vzpodvihnúti 242, 245 sl.
 • vzpoléci, -lehu 166
 • vzpomanúti 249 sl.
 • vzpomněti, -míl 288
 • vzpověděti 408
 • vzpúzěti 343
 • vzradovati sě 399, -ovajte sě m. vzradujte 401
 • vzstonati, vzstóňu 358
 • vzščiepati, vzštíp- 353
 • vztáhnúti 101, 254, 255 sl.
 • vztéci, vztýcti se 164
 • vztitrati 355
 • vztřepetati, -cu 372
 • vztrhnúti () 241, 257
 • vztřiesti, vztřasu 150 sl.
 • vztytrati 355
 • vzúpěti 264, 265, 272
 • vzúpiti, vzúṕu 319
 • vzvázati, vzviežu 360
 • vzvěcěti 345
 • vzvěděti 101, 296, 407, 408
 • vzvěktati, -cu 372
 • vzvelíčěti 346
 • vzveličěvati, -iji 399
 • vzvládnúti 258
 • vzvléci 174
 • vzvyšěvati, -iji 399
 • vzývati 322, -ání 109
 • vzzovu v. vzezvati
 • vzzvěktati v. vzvěktati
 • -vъ, -vъši konc. part. –ъs 99
 • vъniti, vьnidą 132
 • vъnosimъ part. 93
 • vьn-ьdą v. vъniti
 • vъpiti, upiti, vъpiją 219, 272
 • vъpъ stsl. 272; sr. vep
 • -vъs příp. part. 98 sl.
 • vъstasi 2. sg. 115, 405
 • vъvêsъ aor. (ved-) 48
 • vъzbьnąti, aor. -bъde 43
 • vьzęti 187, aor. vъzęchъ, vъzęsъ 49
 • vъznêsъ aor. (nes-) 48
 • vъz-ъmą psl. v. vъzęti
 • vъžechъ aor. (žeg-) 49
 • *vьd-, vêd- 405
 • vьlk-, vlъk-, vlъč- (z velk-) 100, 103, 120, 174
 • vьlkъ, akk. pl. 83
 • vьrêti, vьrją stsl. 201, 298, vьrą 117, 201
 • vьrg- vrъg-, vrъž- 174
 • vьrją v. vьrêti
 • xil m. kšil v. kšíti
 • -y konc. part. -nt 83
 • -y v koř. vz. krýti 203 sl.
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).