Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<503504505506507508509510511>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [507]číslo strany tiskuvyobraziti, -zen 313
 • vypašený dial. 149
 • vypieti, vypiecí (-pnu) 181
 • vypínaní, ání 110
 • vypiti, -íti 76, 211 sl., 217 sl.
 • vyplácěti, dial. -tět 342
 • vypléti, -plíti, -pleti 77; 153, 155 sl.
 • vypľunúti, vypli- 251
 • vypovědíti 295, -děn, -zen atd. 296
 • vypožčat (-žíčěti) 335, 347
 • vypřahu v. vypřieci
 • vyprávěti, -v́ám sa 342
 • vypraviti, 3. pl. -ieť 13
 • vypravovati, -uvat 400, 402
 • vyprázdniti 305, 306, 311
 • vypřieci, vypříst, -přahu 164, 168 sl., vypřěz! 161, 168
 • vyprnúti 251
 • vyprodati (sě) 76, 131
 • vyprosený dial. 313
 • vypsati, vypsát dial. 350
 • vypuščěvati, -iji 403
 • vyráběti, -bʼať 343
 • výrazy slovesné 1, jednoduché n. prosté 2, 3 419, složité n. opsané, perifrastické 2, 206 sl., 420436(chybné 64sl., 435 sl.); – určité (finitní) a neurčité (infinitní) 1, 2, 420
 • vyrážěti, -žať 343
 • vyřéci, -řkl 170, -řčen, -rčen 103, 170
 • vyřehnúti 252
 • vyř(e)kl, vyřku v. vyřéci
 • vyřězovati, vyřežuvat 402
 • vyřiediti, vyřiď a -řijd! 40, 306
 • viřknutie 244
 • vyrósti, -růsti 75, 95, 126
 • vyrvati 383; -ání 107, 108
 • vyryti, -ýti, vyrejt 77, 78
 • vysazovati 69
 • vysědlý 141
 • vyschnúti 253
 • vysiti stsl. 320
 • výsiti, -šu 320; sr. výšiti
 • výskati, výšču, dial. ví- 367
 • vyskýsti sě 142
 • vyslati, -šľu, -šli 357 sl.
 • vysmieti sě, vysmán 79, 397
 • vyspu v. vysúti
 • vyssati, vyssu a vyssáti, vyssaju 76, 378, 390
 • výst, vysť, v. vésti
 • vysušovati, -šój 401
 • vysúti, vyspu 156 sl.
 • vysvětěný (m. -cený) 313
 • vysvoboditi, -zen, -ďen 310
 • vysypati, -sýpati 157
 • výščie v. výštie
 • vyščiepati, vyštíp- 353
 • výšču v. výskati
 • vyšel, -šél, -šiel 98, 142 sl.
 • výšiti 306, 320; sr. výsiti
 • výštie, výščie 143; sr. výdenie
 • vytáhnúti 66, 254 sl.
 • vytahovati, -uvat 402
 • vytázati, -tiežu sě 360
 • výti 77, 209, veju m. vyju 204; vyl, výl, vajl, vejl 96, 205, 209, vuł f. vyła 205
 • vytieti, -tnu 179, 191
 • vytrácěti, -cat sa 344
 • vytřiesti, vytřěs! ne vytřeš (2. sg.), vytřiž (-třieti, impt.) ani vytržeš (-trhu, 2. sg.) 150, 257
 • vytrpěn, -ien, vetrpino 106
 • vytvářěti 344
 • vyváděti, -ďám 332, (345)
 • vyvářěti, -řať 345
 • vyvésti 46, 75, vyvect 126, vyved, -védl 95, 96, 126
 • vyvieti, -vál 391
 • vyvracěti 347
 • vivrci 161, 174, vyvrh(l) 95, 164
 • vyvřieti () 195, 201
 • vyzeleňať dial. 261, 264
 • vyznati, 70, 76; 7
 • vyznávati 7, 8
 • vyzobati 349, 352
 • vyzt dial. v. vézti
 • vyzuti se odch. (Pal.) 78
 • vyzváněti, -zvaňať 347
 • vyzvěděti, impt. 408
 • vyžatý, vyžítý 193
 • vyžďal, -at (vyžďatý 192), -av v. *vyžieti
 • vyždětie 192
 • *vyžieti, *vyždieti, vyžmu, -žďmu 181, 192
 • vyžieti, -íti, vyžnu 77, 192
 • vyžvachlati 358
 • vyžvati, -žuju, -žvu 384 sl.
 • vzać dial. v. vzieti
 • vzach (aor.), vzách (impf.) v. vzieti
 • vzal, vzěl-, vzel 72, 96, 182, 186, vzál, , vźoł f. vźała 97; sr. vzieti
 • vzat, vzět-, vzet 187, vzit 105; sr vzatý a vzieti
 • vzať, vzáť, vzáti dial. v. vzieti
 • vzatí odch. v. vzětie
 • vzatý, vzítý, vzítej 184, 187, vzítŷj, vzitý 105
 • vzav, vzěv-, vzev 183, 187; 97; sr. vzem
 • vzbáti, vzboju sě 7, 9
 • vzberu v. vzebrati
 • vzbojovati 402
 • vzbúzěti 336; sr. zbúzěti
 • vzbuzovati, -zěvati 403
 • vzbydliti, 3. pl. vzbydlé-ti 13, 314
 • vzdáliti, impt. 306
 • vzdalovati, -evati () 16, 401, 402
 • vzdáti 16, 408, 409, domnělé impf. vzdáše m. vzdavše 58, 130
 • vzděju v. vzdieti
 • vzdieti, vzdíti, vzděju (jmě) 222, 223, 224 sl.
 • vzdřiemati, -ḿu sě 354
 • vzdúti sě, vzedmu 186
 • vzdvíhati 322 (pozn.)
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).