Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<502503504505506507508509510>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [506]číslo strany tiskuvstávati, -t 70, 71, vstávaja dial. 85, -júcí 84
 • vstavěti, -v́an 344
 • vstúpenie, -pěnie 309
 • vstúpiti 306
 • vsúti, vespu 156 sl.
 • všedl part. 142; sr. vjíti
 • všel, všél 142: sr. vjíti
 • všemohúcí, -úcný 66
 • -(v)ši, -(v)še, -(v)šé konc. part. -ъs 99, 101 sl.
 • vtečen, vtekl f. vetkla, vteknut v. vetknúti
 • vtuci dial. part. v. chtieti
 • v́ú, viú, 2. sg. vieš v. víti
 • vući, vučem srbch. 174
 • vůčihledě absol. 89, 298; sr. v-oča-zdřa
 • vuł, f. vyła part. v. výti
 • vûlál part. v. votati
 • vůně v. vóné
 • vuol impt. v. voliti
 • vy- předpona 75
 • vyběh, -ši (omylem -ſſa) 100
 • vybieranie, -bírání 109
 • vybíjěti 333, 336
 • vybojěvati, -iji 399, 400
 • vybyti, -ýti 77, 78
 • vycízat dial. 347
 • výct, v. vésti
 • vycúděný dial. 313
 • -vyčen part. v. -vyknúti
 • vyčřieti, -čru, čtru 198
 • vyď, -me impt. v. vyjíti
 • vyďál dial. part. 391
 • vydati 76, 409
 • vydatie, gen. -ťá 104, 219
 • vydatý dial. 104
 • vydávanie, -ání 107
 • výdenie 134; sr. výštie
 • vydít, -it v. vyjíti
 • vydřieti 194, 196, 197
 • výdu, vejdu m. vyjdu v. vyjíti
 • vyém 1. sg. v. viem
 • vyést dial. v. vésti
 • vyhladiti, vyhlázeti 348
 • vyhtedávanie, -ání 109
 • vyhlézěti, -hlízeti, -hlížeti 337
 • vyhnájeti, -jám dial. 347
 • vyhnati, vyženu 76, 377
 • vyhnúti, vyhnúl, vehnól se 97, 242
 • vyhoditi, -zen 313 -dín 105
 • vyhraditi, -zen, -žen 310
 • vyhřaznúti 247
 • vyhrážeti, -žám dial. k vyhroziti 347 a k vyhraditi 337
 • vyhr̄ňat, -ňám 347
 • vyhrúžěti, -hružaný 337
 • wychaďzach, -aše stpol. impf. 59
 • vycházěti, -zať 333, 337, 338, -dět 71, 338
 • vychladiti, vychlázeti 348
 • vychoďúcí 90
 • výchoz, f. 99
 • vyjádřiti 305
 • vyjďaci dial. adv. 89
 • vyjdený 134
 • vyjdiť, vyjdu v. vyjíti
 • vyjěti, vyjéť 77, 136, 137, vyjedct 137; sr. vyněd-
 • vyjíti, vyjdu 76, 87, 121, výjíť 133, vyjdiť, vydít, -it 134, vejít 135: výdu, vejdu 135, vyndu 16, 121, 132; impt. vyď m. vyjdi 132, 133, výjdi 132, vynid m. vyndi 132: sr. vynid-, vynidiech, vyšel a vešel
 • vyjma part. absol. 89
 • vyjmouti, -jmu, -jmut v. vynieti
 • vyju, vyji v. výti
 • vykátěnej m. -cený 311
 • vykládanie, -ání 108
 • vyknąti stsl. 258
 • -vyknúti 258
 • vykrmen, -měn 309
 • vykúpen, -pěn 309
 • vykupovati, -ujěše domnělé impf. (m. -uješse) 402
 • vyl, výl part. v. výti
 • vyléci, vylehu () 166
 • vylévanie, -ání 109
 • vylézti, -lezti 75, 78; aor. vylez, -léz-, -líz- 44, 45; vylézl 149, -lu 94, 147
 • vymaj, -mej! v. vymyti
 • vymeceny (z –ťený), vymeten 127
 • vymieti, -mnu 184, 190
 • vymíňat, -ňám dial. 347
 • vymlácen, -těný 106, 313, tíno, -cíno 105, 106, vemlátino 105
 • vymluv́úcí, -iucí 90
 • vymněný (-mnu) 190
 • vymnu, -mni, -mněte m. vynmu 188; sr. vynieti
 • vymnutý z part. (-mnu) 184, 190
 • vymřetý dial. 197, 199
 • vymysliti, -šľu 305, 318
 • vymýšleti, -lať 341
 • vymyti, -ýti 77, 78, 209
 • vymýtiti, -cen 311
 • vynahraditi, -zen, -žen 310
 • vyňach aor., vyňal, -něli v. vynieti
 • vynášeti, -šat 71, (341)
 • vyňat, -něti, vyňav, vyněvše v. vynieti
 • vyndu v. vyjíti
 • vyněd-, vyjěd- aor. (-jěti) 136
 • vyněch aor. v. vynieti
 • vynem, vyňem v. vynieti
 • vynid-, vyníd aor. 45, 125, 133, vynidú snad m. vyjdú 132
 • vyniď impt. v. vyjíti
 • vynidiech m. vyndiech impf. 133
 • vynie, vyti 206, 209
 • vynieti, vynmu, -ňmu 188, vyníti 179, vyjmouti 180; aor. 179, 186; vyňal 186, 188, vyňat, vyjmut 184, 187, vyňav 183, 187, vynem, -něm (183) a 186; sr. vymnu, -mni
 • vyniknúti 241, 250
 • vynřieti, -nru 199
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).