Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<304305306307308309310311312>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

b) Supinum prosit, psl. prositъ. Na př. chtě jěti lowit PilB., vyněde Pilat kratyt chvíle t. j. krátit Jid. 63, téj krásě dhiuit sě jězdiechu DalH. 42, (dievky) jědú branyt svého dvoru t. j. bránit DalC. 11, na horu modlyt sě chodi, Alb. 33ᵇ, příde ſudyt živých i mrtvých t. j. súdit t. 49ᵃ, (Kristus) příde hrozných hněvuov budyt sem, živých i mrtvých ſudyt Kat. v. 2010 sl., sám Ježíš příde ſudit NRada 2050, jdúce ſluzyt bohóm t. j. slúžit Ol. Deut. 17, 3, jda radyt ſye Ol. 1. Reg. 9, 9, vyšedše lupit t. j. lúpit t. 13, 17 atd. Strany kvantity súdit atp. v. § 33 č. 1.

c) Participium -nt: prosě, prosiec-, ze staršího -ia, -iác-, psl. prosę, prosętj-. Na př. uznoze t. j. vznosě praeferendo Greg., taiacego ſa t. j. tajáciego sia latitantem tamt., což prozzie řěči prodlil AlxBM. 3, 33, proſſye daru Hrad. 100ᵇ, proſie obsecrans MamA. 31ᵃ, budeš míenye PilD., bude zzudye svD. 41, šla vpieczy Ben. 2. Reg. 13, 19, proſſyecze Hrad. 89ᵇ, wyerzijecze Štít. ř. 79ᵃ, neviete co proſiecz Krist. 81ᵃ, boha draho wazzijecz Štít. ř. 2ᵃ, obratijecz sě t. 12ᵇ, svět potupijecz t. 169ᵇ, bohu sě modleecz Pass. 57, tak myſleecz Štít. ř. 76ᵃ atd.; prose, prosíc- Us. Odchylkou v sg. masc. (neutr.) koncovka zdloužena: sv. Bernart mluwije .. die Štít. ř. 20ᵇ, sv. Matěj mluwije . . praví t. 170ᵃ, tak sě odchýlíš ode zlého dobré chwalee t. 90ᵃ, následováše jeho chwalee boha EvZimn. Luk. 18, 43. Dial. -a, adverbium, srov. § 35 č. 11: choďa Kotsm. 26 (doudl.), BartD. 1, 77 (val.), młáťa, živ́a, hoňa, nastroja se BartD. 1, 26 (zlin.) a 2, VIII (též) atd.; slc. činiac. – Novotvar -ěje, podle III. 1: prawěge vedle prawě Drach. 128 (jako prý je plur. 3. prawěgj v. prawj), k Bohu se modlege Beck. 1, 86, diwěge se tomu t. 260 a j. – Adjekt. -iecí, -ící: přikryly vody ſmutieczie tribulantes ŽWittb. 105, 11, ſmutiecie ŽGloss. tamt., ot ſchodieczich v jezero a descendentibus ŽWittb. 29, 4 atd., prosící Us. – O novotvarých ze sloves této třídy utvořených adjektivech -úcí, -ějúcí, -ujúcí atd. viz § 35 č. 12.

d) Participium -mъ: prosim, -a atd., psl. prosimъ: na unoſimu t. j. na vnosimu ad inferendam mortem Greg.

e) Participium -lъ: prosil, -a atd., psl. prosilъ, -a atd. Na př. proſil sem ŽKlem. 20, 5, (král) zzliubil PilD. atd., prosil Us., abys nechodil chodHan. 62, młátił BartD. 1, 91 (kel.) a j. Dial. -uł z -ił: vařuł fem. vařiła, nośuł – nośiła, młoťuł – młotiła, młuv́uł – młuviła BartD. 1, 103 (laš.), ztracjuł Suš. 684 atd.; srov. I. str. 365. Zdlouženo: polozijl KolA. 1517, vcžinijl t. 1518, wyplnijla KolA. 1522 a j., prosíł BartD. 1, 26 (zlin.). chodíł t. 8 (též), chodíl t. 2, 147 (slavk.), pálíl, vaříl, kóříl, černíl t. 181, (tišň.), prosél, vozél t. 104 (letov.), položél, vařél t. 63 (přer.) atd., srov. § 39 č. 6. O krztiel Koř. Mark. 1, 9, nerodiel t. 15, 23 srov. I. str. 221.

ſ) Participium -ъs: prosiv,-vši,-vše. Na př. zazluſiw t. j. zaslúživ AlxBM. 8, 43, wyplenyw AlxB. 7, 17, kwielywſſy Krist. 102ᵃ, ſmutiwẛi Baw. 63ᵃ, ſlawiwſe Hrad. 71ᵇ, otprawiwſe t. atd., prosiv atd. Us. spis. – Tvaru proš, shodného se stsl. prošь, v češtině není; srov. § 40 č. 3.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).