Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

To o původu a jeho moci při této nyní nastalé nemoci a jejich divných těžkostech nechť jest dosti. O jiných neřestech, jenž z téhož puovodu povstavati budou, jako drahota, hlad, meč a ženského pohlaví přílišna chlipnost, tuto psati nenaleží. Již dale k tomu přistoupím a proti této ukrutné nemoci radu a naučení dám, a to rozdělím na tři strany pro uvarování budoucího omylu, v kterýchžto první oznámím, kterak by se jeden každej, jsa zdrav, před ní opatrovati a chrániti měl. V druhé stránce, jak se ten, koho by již navštívila, chovati a čeho užívati má. V třetí pak stránce spíši pořádně mnohá lékařství proti rozličným připadnostem a těžkostem, které tato nemoc s sebou přináší, o nichž nahoře praveno.

{I.}textový orientátor První naučení strany puovodu

Jest obecní přisloví: Kdo chce čeho ujíti, varůj se příčin, tak také, kdo chce před kterou nemocí zdravím svým bezpečen býti, musí se příčin jejich varovati. Pak o příčinách a též o puovodu této nemoci dosti jest nahoře povědíno. Poněvadž tehdy povětří a jiné věci od zlých konstelací jsouc nakažené, to působí, musíme se jich šetřiti a před nimi opatrovati, ač chceme-li toho zlého ujíti. Ale přijdeť to každému velmi pracně a někomu téměř nemožné bude, proto, že těch konstelací dávno přeběhlých, jenž této morové původem sou, změniti a tolikéž bez povětří, jenž nakažené jest, ani jedné hodiny živi býti nemuožem. Však buoh dal člověku rozum, jimžto se při všech věcech zpraviti muože, a k tomu stvořiti ráčil z země lekařství ku pohodlí jeho a k napravení zdraví padlého. Což se tehdy tohoto puovodu dotýče, prvé pověděl sem, že to jest usudek božský a jim sám pán bůh vládne a proti tomu žádný býti nemůže, leč by kdo skrze modlitby své na pánu bohu a milosti jeho sobě to vobdržel, aby této jeho metly prost býti mohl. A protož všechněch napomínám, vystříhám a věrně radím, abychom prohlédnúce a povážíce těchto znamení, jimiž nám pán buoh hněv svůj ohlašuje, ukazuje a nás tudy vystříhá, to zlé v čas předešli, životův našich polepšili a k němu skroušenými a důvěrnými srdci se obrátili. Neb toliko tak a ne jináče takový hněv a rána božská muože ukrocena býti, jakož písma svatá tomu svědomí dávají.

{II.}textový orientátor Druhé naučení z strany povětří

Nahoře oznámeno jest, že tato morová skrz povětří zjedovatilé přichází, a pro tu příčinu všickni doktoři radu dávají, kdež by se takové povětří zfalšované nacházelo, aby člověk to místo ihned změnil, a jinám,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).