Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

přistupuje a je svou jedovatostí raňuje. Nebo všeliký jed má tu zvláštnost v sobě, že nejvíc k srdci patří a více se k němu táhne než k jiným oudům. Chceme-liž tehdy před timto našim nepřítelem, totiž povětřím, hrdly svými bezpečni býti, musíme ty dvě cesty tak opatřiti a pilnost míti, aby se nemohlo zvolně do nás vlouditi a k srdci přikročiti, což timto způsobem opatříme.

I. O větru obzvláštním

Nejprvé za užitečnú věc býti uznávám, kdo může pokoj svůj od země vyvýšený, čistý a ode všech smradářův a smradův vzdálený míti, zvláště aby vokna k půlnoci, aneb na vejchod slunce byly, že by vždy času jasného po vyjití slunce mohl vokna odvírati, aby ono mohlo paprsky své do pokoje vpouštěti a jej vyčišťovati aneb vítr půlnoční provívati. Neb ten vítr přirození lidskému jest nejzdravější, jakož Avicena vypisuje, a po dvou hodinách mají se zase zavříti a k večerou, když by chladněji bylo, opět zase povodevříti. Než o poledni a v noci, též když mračno, mha aneb déšť, buďto když vítr polední (jenž nejnezdravější jest) sem věje, nikdy nemáš oken votvírati, ani ho do pokoje pouštěti. Západní vítr není tak škodný jako ten, zvláště když by k tomu byl jasný den.

{II.}textový orientátor Druhé, za potřebnú věc býti soudím, aby v pokojích tvých povětří jedovaté čistil a je náležitými věcmi, buďto kouřením, kropením aneb stláním některých bylin a kvítí, napravoval. K vyčištění povětří nic lepšího nevím, jako aby vzal horkú cihlu a na tu kladl šátek v růžovém aneb v dobrém vínném octu smočený. Nebo zkušení to ukazuje, že ta cihla všicek jed k sobě přitahuje a pokoj čistí, aniž by také k tomu zlá byla kamna sedmihradská, v kterých se vnitř v světnici topí, protože oheň všecky páry i dejchání k sobě táhne. Jiní pelynkú aneb jalovcovými větvičkami kouří a zakouříc potom vokna otvírají a pokoje čistí.

Po vyčištění zlého povětří má se nětčím vonným zakouřiti, buďto bilým kadidlem, myrou, jalovcem aneb timto prachem, který podlé toho latinského spisu můžeš sobě dáti v apatéce připraviti.

Prach k kouření

Rosarum rub., sandali albi et citrini, anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2 5.

Olibanicizojazyčný text

Lignialoescizojazyčný text

Storacis cal., anacizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 1.

Laudani puricizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2.

Mirrae rub.cizojazyčný text

Cinamomicizojazyčný text

Rosmarinicizojazyčný text

Spicaenardicizojazyčný text

Gariophillorumcizojazyčný text

Macis, ana gr.cizojazyčný text 7.

Camphorae gr.cizojazyčný text 15.

Moschi gr.cizojazyčný text 4.

Zuccari candicizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek 2.

Misce, fiat puluis. Et si quis voluerit, formentur ex eo cum vino aut storace liquida q. s. trocisci, vel candelae additis carbonibus quer cuis aut salicum.cizojazyčný text

Když budeš chtíti v pokoji zakouřiti, tehdy vezmi na

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).