Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

jinám, kdež by zdravější povětří bylo, se obrátil. Ale bojím se vpravdě, že těchto posledních časův světa před touto metlú boží utíkati málo lidem prospěšné bude, a také nerozumím tomu, ani bezpečného místa vím, kde by tato boží rána časem svým dojíti neměla, tak, jakž nám ta veliká konjunkcí na vobecním znamení Ryb okazuje. Než poněvadž strach, tesknost a lekání častá nemoc a z toho druhdy i smrt přinášejí, pro tu příčinu radil bych těm, jenž se moru bojí a s to býti mohou, když by kde zhusta mřeli, aby zatim někde jinde, kdež by nemřeli, pobyli, a to nejvíc na místech hornatých aneb v místech vysokého položení, kdež čerstvé, suché a zdravé povětří jest. Jiným pak, jenž na těch místech, buď pro ouřady, hospodářství, aneb pro nemožnost svou zůstati musejí, kterak by se při této věci chovati a opatrovati měli, krátké naučení dám. A dříve nežli k tomu přistoupím, znáti dávám, že jest dvoje povětří, jedno vobecní, kterého netoliko lidé, ale také všecko, což živo jest, užívají. Druhé jest obzvlášní v domích a v příbytku jednoho každého. Co se povětří obecního neboli svobodného dotýče, to žádným mistrovstvím ani kouřením nemůž napraveno býti, jakož z té řeči, kteráž o původu učiněna jest, vzato býti může, než před ním se chrániti s pomocí boží jest člověku poněkud možné, tak, že by mu svou jedovatostí nemohlo snadně uškoditi. Ale povětří obzvláštní neboli domácí může rozumně opraveno i také napraveno býti podlé připadností této nemoci, povahy, času i také přirození nemocného. Jak by se to vše díti mělo, krátce oznámím. I poněvadž toliko dvě cesty sou, jimiž vítr aneb povětří do těla vchází a k srdci přistupuje, totiž hrdlem skrz ustavičné dychání a potom také skrze dírky kožní, jenž latině poricizojazyčný text a německy schweisslöchercizojazyčný text slovou, skrze něžto když se do těla vtáhne, po žilách až k srdci přistupuje

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).