Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

esse vaporem, tunc ne credideris ipsum fore talem secundum formam et totam sui naturam, quia omnes inficerentur. Sed huiusmodi est qualitas, ut quamfacillime in veneni naturam transeat, et proprie venenum efficitur, quando per ipsum in humano corpore certo quodam gradu putrescunt et ebulliunt humores etc.cizojazyčný text A z toho textu muože také i jiným odpověd dána býti, proč se někdo snadně od jiného nakazí, a někdo pak nic, totiž, kdo jest téhož přirození (jak pak kolivěk) a má v sobě ty a takové vlhkosti, které snadně to nakažení přijímají, ten a ti nejvíce toho zlého učastni bývají. Ale bojím se po hříchu, že těchto časův málo kdo kde sebou bezpečen bude, leč koho milý buoh zachovati ráčí, buď pro chválu svou aneb pro služby obecní a zachování pokoje. O jiné, jenž se boha nebojí a beze všeho studu čertu k vuoli živi sou, jest bohu mála péče.

O puovodu této nemoci

Nyní slyšeli sme, kterak a jakejm způsobem i také skrze co toto nakažení v těle lidském se děje, již dále oznámím, jaký puovod toho všeho jest, jenž těmi všemi příčinami prvotně hejbe a takovú nemoc uvodí. Nebo mnozí z praktykářů i také z lékařuo jsou, kteřížto samému povětří a časuom ročním, když v své přirozené povaze nestojí, takovou moc přičitají, berouce sobě na pomoc text Hipokrata v třetích kněhách Aphorismorumcizojazyčný text, takto mluvicího: Proměny časů nejvíc neduhů přinášejí etc.cizojazyčný text Na kterémžto místě Hipokrates žádné zmínky o morové nemoci ani o puovodu jejím nečiní, než toliko vuobec o vobyčejných nemocech naučení dává, kterých z neustavičnosti časů a jejich nepřirozené povahy, každého ročního času lidé na se očekávati mají, o nichžto jeho commentatorcizojazyčný text Galenus na témž místě šíře oznamuje. Jiní pak, zvláště páni preláti, samému bohu to připisují, pravíce, že jest rána boží,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).