Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

[410r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcena púšti. L8,30 I otáza jeho Ježíš řka: „Které tobě jméno jest?“ A on otpovědě: „Tma,“ neb biechu vešli diáblové mnozí veň. L8,31 I prosiechu jeho, aby jim nepřikazoval jíti do propasti. L8,32 A bieše tu stádo vepřóv mnohých, ješto se pasiechu na hoře. I prosiechu jeho, aby jim přepustil v ně vjíti. I přepustil jim. L8,33 Tehdy vyjidechu diáblové ot člověka i vjidechu u vepře, a valem otjide[236]otjide] otgidechu rkp. rychle stádo do zátoky mořské[237]zátoky mořské] stagnum lat., mare var. i utopilo se jest. L8,34 Ten účinek když uzřechu, kteříž pasiechu, utekli sú a vzvěstovali sú do města i do[238]do] po rkp. vsí. L8,35 I vyšli sú, aby viděli, co se jest stalo, i přijidú[239]přijidú] pṙidu rkp. k Ježíšovi i nalezli sú člověka sediece, ot něhož diábelstvie bieše vyšlo, oděna a zdravé mysli u noh jeho. [I]text doplněný editorem[240]I] et lat. vzbáchu se. L8,36 A zvěstovali sú jim[241]jim] + et lat., nemá var. ti, kteříž pasiechu[242]kteříž pasiechu] navíc oproti lat., biechu viděli, že zdráv byl učiněn od tmy, L8,37 i prosili sú jeho všecko množstvie krajiny jeruzalémské[243]jeruzalémské] Gerasenorum lat., aby otšel ot nich, neb bázní velikú držěni biechu. Tehdy on vstúpiv na lodí, vrátil se jest. L8,38 I prosieše jeho muž, od kteréhožto diábelstvie bieše vyšlo, aby s ním ostal. Ale Ježíš ostavi ho tu[244]tu] navíc oproti lat. řka: L8,39 „Vrať se do domu svého a vyprav, co dobrého[245]co dobrého] quanta lat. jest učinil tobě buoh.“ I otjide, po všem městě káže, co dobrého[246]co dobrého] quanta lat. učinil jest Ježíš.

L8,40 I stalo se jest, když se navráti Ježíš, přije jej počestně[247]počestně] navíc oproti lat. zástup, nebo biechu všickni čakajíce jeho. L8,41 A aj, přijide muž, jemužto jmě Jairus, a ten bieše kniežetem nad školú židovskú, i pade k nohám Ježíšovým prose jeho, aby všel do domu jeho, L8,42 neb dcera jedinká bieše jemu jakžto ve dvanádcti letech, a ta mřieše. I přihodi se, když jdieše, ot zástupóv dáviechu jej. L8,43 A žena jedna bieše v krvotoku od dvanádcti let, kteráž na lékaře bieše vydala vešken svój statek, a ot nižádného nemohla jest uzdravena býti, L8,44 ta přistúpi szadu i dotče se podolka rúcha jeho a inhed sta tok krve jejie. L8,45 I vece Ježíš: „Kto jest, jenž se mne dotekl?“ A když všichni přiechu, vece Petr, a kteří s ním biechu: „Přikazateli, zástupové tě tisknú a dávie, a ty dieš: Kto se mne dotekl?“ L8,46 I vece Ježíš: „Dotekl se jest mne někto, neboť sem i[248]i] navíc oproti lat., + et var. já poznal, že jest ze mne vyšla moc.“ L8,47 A uzřevši žena, že[249]že] za rkp. se nemohla tajiti, třesúci se i[250]i] navíc oproti lat. přijide i pade před nohy [b]označení sloupcejeho, a pro kterú příčinu dotkla se jeho, ukáza přede vším lidem, a kterak jest inhed uzdravena. L8,48 A on vece [jí]text doplněný editorem[251]jí] ei lat.: „Dcero, viera tvá, ta[252]ta] navíc oproti lat. tě jest spasenu učinila, jdi u pokoji.“ L8,49 A když ještě on mluvieše, přijide jeden k kniežeti školniemu řka jemu, že umřela jest dcera tvá, neroď truditi jeho. L8,50 Ale Ježíš to slovo uslyšav, otpovědě otci dievky: „Neroď se báti, jedné uvěř toliko a budeť živa[253]živa] salva lat., místo zdráva.“ L8,51 A když přijide k domu, nepřepusti vjíti s sebú nižádnému, jedné Petrovi a Janovi a Jakubovi, a otce a matku dievky. L8,52 I plakáchu všickni a kvieléchu jé. A on vece: „Neroďte plakati, neboť[254]neboť] navíc oproti lat., + enim var. nenie mrtva dievka, ale spíť.“ L8,53 I posmieváchu se jemu vidúce[255]vidúce] scientes lat., místo vědúce, že jest umřela. L8,54 Tehdy on drže ruku její, zavola a řka: „Dievko, vstaň!“ L8,55 I navrátil jest se duch její a ihned vsta. I káza jí dáti jiesti. L8,56 I podivichu se rodiči její, jimžto přikáza, aby nikomuž nepravili, co se jest stalo.

IX.

L9,1 Pak svolav XII apoštolóv, dal jest jim moc a vládnutí nade všemi diábly, a aby neduhy uzdravovali. L9,2 I poslal jest [jě]text doplněný editorem[256]jě] illos lat., aby kázali králevstvie božie a uzdravovali nemocné. L9,3 I vece k nim: „Ničehož nebeřte na cestu: ani holi, ani mošny, ani peněz, ani chleba, ani dvú sukní mějte. L9,4 A v který kolivěk dóm vendete, tu ostaňte a odtud nevycházejte. L9,5 A ktož koli vás nepřijmú, vyjdúce z města toho, také prach noh vašich vyraztež na svědečstvie jim[257]jim] supra illos lat., illis var..“ L9,6 Pak oni vyšedše, ocházeli sú po kosteléch[258]kosteléch] castella lat., místo kašteléch, kážíce čtenie a uzdravujíce všudy.

L9,7 A uslyšal jest Erodes tetrarcha všecky věci, které se dějiechu ot něho, a pochybováše, že někteří praviechu[259]někteří praviechu] diceretur (L 9,8) a quibusdam lat., L9,8 protože by Jan vstal z mrtvých, a někteří, že by se Eliáš zjevil, a jiní, že jeden z starších prorokóv vstal jest. L9,9 I vece Erodes[260]Erodes] erode rkp.: „Jana Křtitele[261]Křtitele] navíc oproti lat. sem já sťal, ktož jest pak tento, o němž já slyším také věci?“ I hledáše, aby jeho mohl viděti.

L9,10 A vrátivše se apoštolé, pravili sú jemu, co sú koli učinili. A pojem je, otjide súkromě na miesto pusté, jenž jest Bethsaida. L9,11 To když poznachu zástupové, šli sú za ním i přije je i mluvieše jim o králevství božiem. A ty, kteří zdravie potřebováchu, uzdravováše. L9,12 Ale den se bieše počal

X
236otjide] otgidechu rkp.
237zátoky mořské] stagnum lat., mare var.
238do] po rkp.
239přijidú] pṙidu rkp.
240I] et lat.
241jim] + et lat., nemá var.
242kteříž pasiechu] navíc oproti lat.
243jeruzalémské] Gerasenorum lat.
244tu] navíc oproti lat.
245co dobrého] quanta lat.
246co dobrého] quanta lat.
247počestně] navíc oproti lat.
248i] navíc oproti lat., + et var.
249že] za rkp.
250i] navíc oproti lat.
251jí] ei lat.
252ta] navíc oproti lat.
253živa] salva lat., místo zdráva
254neboť] navíc oproti lat., + enim var.
255vidúce] scientes lat., místo vědúce
256jě] illos lat.
257jim] supra illos lat., illis var.
258kosteléch] castella lat., místo kašteléch
259někteří praviechu] diceretur (L 9,8) a quibusdam lat.
260Erodes] erode rkp.
261Křtitele] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).