Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

A ktož kolivěk přijme mě, přijme toho, jenž mě jest poslal. Neb ktož jest mezi námi všemi menší, ten větčí jest.“

L9,49 I otpovědě Jan řka: „Přikazateli, viděli sme jednoho ve jméno tvé vymietati diábly a bránili sme jemu, neb tebe nenásleduje s námi.“ L9,50 I vece k němu Ježíš: „Neroďte brániti, nebo kto nenie proti nám, s námi jest.“

L9,51 I stalo se jest, když se dokonachu dnové přijetie jeho, a on bieše utvrdil obličej svój, aby šel do Jeruzaléma. L9,52 I posla posly své před obličejem svým a jdúce vešli sú do města samaritánského, aby jemu připravili potřebu. L9,53 I nepřijeli sú ho, neb tvář jeho bieše jdúcí do Jeruzaléma. L9,54 To když uzřechu učedlníci jeho Jakub a Jan, pověděšta: „Pane, chceš li, ať dieme, ať by oheň sstúpil s nebes a spálil je, jako jest učinil Eliáš?“ L9,55 A obrátiv se, vzla jima řka: „Neviete, kterakého ste duchu. L9,56 Neb syn člověka nepřišel duší lidských zatratiti, ale spasiti.“ I otjidechu do jiného hrádku.

L9,57 I stalo se jest, když jidechu cestú, vece jeden k němu: „Pójdu po tobě, kam koli pójdeš.“ L9,58 I vece jemu Ježíš: „Lišky dúpata mají a ptáci nebeští hniezda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil.“ L9,59 Pak vece k druhému: „Poď po mně!“ Tehdy on [vece]text doplněný editorem[293]vece] <…> rkp., poškozeno rozmazáním: „Pane, přěpusť mi dřéve jíti [a]text doplněný editorem pochovati otce mého.“ L9,60 I vece jemu Ježíš: „[Nechať]text doplněný editorem mrtví pochovávají mrtvé [své. Ale ty]text doplněný editorem[296]mrtvé <své. Ale ty>] mrt<…> rkp., poškozeno rozmazáním jdi, [a]text doplněný editorem[297]a] et lat. králevstvie zvěstuj [božie]text doplněný editorem[298]zvěstuj <božie>] zwie<…> rkp., poškozeno rozmazáním.“ L9,61 I vece jiný: „Pójdu [po tobě, pane, ale]text doplněný editorem[299]po tobě, pane, ale] <…> rkp., poškozeno rozmazáním otpusť mi prvé otpověděti těm, jenž doma sú.“ L9,62 Vece [k němu Ježíš]text doplněný editorem: „Nižádný přičině ruku [svú k pluhu a]text doplněný editorem ohlédaje se za se, hotov [jest k království]text doplněný editorem[303]hotov <jest k království>] ho<…> rkp., poškozeno rozmazáním božiemu.“

Desátá

L10,1 [A potom pán Ježíš]text doplněný editorem[304]Ježíš] navíc oproti lat. znamena i jiných [dva a]text doplněný editorem sedmdesáte i posla je [po dvú před tváří]text doplněný editorem[308]<po dvú před tváří>] <…> rkp., poškozeno rozmazáním svú do všelikého města [i miesta, kamž]text doplněný editorem[309]města <i miesta, kamž>] mie<…> rkp., poškozeno rozmazáním on mějieše přijíti. L10,2 [A pravieše jim]text doplněný editorem[310]A pravieše jim] <…> rkp., poškozeno rozmazáním: „Žen zajisté mnohá, ale [dělníkóv]text doplněný editorem málo. Protož proste [pána žni, ať]text doplněný editorem pošle dělníky na žen [svú]text doplněný editorem[313]svú] <…> rkp., poškozeno rozmazáním. L10,3 [Jděte, aj]text doplněný editorem, já posielám vás jako [beránky]text doplněný editorem mezi vlky. L10,4 Neroďte nositi [pytlíka]text doplněný editorem ani mošny ani obuvi ani žádného na cestě pozdravujte. L10,5 A do kteréhož kolivěk města vejdete, najprvé řcete: Pokoj tomuto domu, L10,6 a bude li ten syn pokoje, otpočine na něm pokoj váš. Pakli nebude, k vám se navrátí. L10,7 V témž domu ostaňte jedúce a pijíce to, co u nich jest, nebo hoden jest dělník mzdy své. Neroďte jíti z domu do domu. L10,8 A do kteréhož kolivěk domu, města vendete a přijmú vás, jezte, co před vy položie, L10,9 a uzdravujte nemocné, kteříž v něm sú, a řcete jim: Přiblíži se mezi vy králevstvie božie. L10,10 A do kteréhož kolivěk města vendete a nepřijmú vás, vyndúce na ulice toho města, řcetež: L10,11 Také prach, který se drží nás z města vašeho, vytierámy na vy, však to vězte, že se přiblíži králevstvie božie. L10,12 Věru pravi vám, že Sodomským lehčejie bude než tomu městu v onen den.“

L10,13 „Běda tobě, Korosaim, běda tobě, Bethsaida! Nebo [by]text doplněný editorem v Tyru a v Sidonu učiněny byly ctnosti, které u vás učiněny sú, někdy by, v žíni i v prachu sediece, káli se. L10,14 Však Tyru a Sidonu lehčejie bude v den súdný nežli vám. L10,15 A ty, Kafarnaum, zvýšilos se až do nebe, a až do pekla budeš poníženo. L10,16 Kto vás slyší, mě slyší, a kto vámi hrdá, mnú hrdá, a kto mnú hrdá, hrdá tiem, jenž mě jest poslal.“

L10,17 I vrátili sú se dva a sedmdesát s radostí řkúce: „Pane, také diáblové sú nám poddáni ve jméno tvé.“ L10,18 I vece jim: „Viděl sem šatana jako blesk, s nebe padajíce. L10,19 A aj, dal sem vám moc na hady šlapati a na štíry a na všelikú moc nepřietele, a nic vám neškodí. L10,20 Ale však v tom neroďte se radovati, že sú vám duchové poddáni, ale radujte se, že jména vaše sú v knihách nebeských.“

L10,21 A v túž hodinu vzradova se v duchu svatém a řekl: „Chválím tě, pane, otče nebe i země, že si skryl ty věci od mudrcóv a opatrných a zjevil si je maličkým. Ovšem, otče, neb se jest tak líbilo před tebú. L10,22 Všecky věci sú mi dány od otce mého. A nižádný nevie, kto jest syn, jedné otec, a kto jest otec, jedné syn, a komuž bude chtieti syn zjeviti.“ L10,23 A obrátiv se k svým učedlníkóm, vece: „Blahoslavené oči, kteréž vidíta ty věci, kteréž vy vidíte. L10,24 Věru pravi vám, že mnozí proroci a králi chtěli

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).