Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

pohrdáchu jinými, podobenstvie toto řka: L18,10 „Dva člověky vstupováchu do chrámu, aby se modlila, jeden zákonník a druhý zjevný hřiešník. L18,11 Zákonník stoje tyto věci sám v sobě modlil se řka: Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé: lapači, nespravedliví, cizoložníci, jako také i tento zjevný hřiešník. L18,12 Postím se dvakrát do téhodne, desátky dávám všech věcí, kteréž mám. L18,13 A zjevný hřiešník zdaleka stoje, nechtieše ani očí k nebi svých pozdvihnúti, ale tepieše prsi své řka: Bože, milostiv buď mně hřiešnému! L18,14 Věrně pravi vám, sstúpil jest tento, spravedliv učiněn sa, do svého domu od něho. Neb každý, ktož sebe povyšuje, ponížen bude, a ktož se níží, povýšen bude.“

L18,15 A přinášiechu [jemu]text doplněný editorem[566]jemu] ad illum lat. také děťátka, aby se jich dotekl. To když uzřechu učedlníci, láchu jim. L18,16 Ale Ježíš svolav je, vece: „Nechte dětí jíti ke mně a neroďte brániti jim, neb takových jest králevstvie nebeské. L18,17 Věrně pravi vám, ktož kolivěk nepřijme králevstvie božieho jakžto dietě, nevejde v ně.“

L18,18 I otáza ho jedno knieže řka: „[Dobrý]text doplněný editorem[568]Dobrý] bone lat. mistře, co čině život věčný mieti budu?“ L18,19 Tehdy vece jemu Ježíš: „Co mě dieš dobrým? Žádný dobrý, jediné sám buoh. L18,20 Znal lis přikázanie: Nezabiješ, nesesmilníš, neučiníš krádeže, nepromluvíš falešného svědectvie, cti otce svého i máteř svú?“ L18,21 A on vece: „Všech těch věcí ostřiehal sem od své mladosti.“ L18,22 To uslyšav Ježíš, vece jemu: „Ještě se nedostává jednoho tobě: Všecky věci, kteréž kolivěk máš, prodaj a daj chudým a budeš mieti poklad v nebi. A poď, následuj mne.“ L18,23 A když to on uslyšav, smútil se jest, neb bohatý bieše velmi. L18,24 A uzřev jeho Ježíš smutna [učiněna]text doplněný editorem[573]učiněna] factum lat., vece: „Velmi nesnadně ti, ješto penieze mají, v králevstvie božie vejdú! L18,25 Nebo snáze jest velblúdovi skrze jehelnú dieru projíti nežli bohatému vjíti v králevstvie božie.“ L18,26 I řekli sú ti, ješto ty věci slyšiechu: „A kto móž spasen býti?“ L18,27 I vece jim: „Které věci nemožné sú u lidí, mocné sú u boha.“ L18,28 I vece Petr: „Aj, my opustili sme všecky věci a šli sme po tobě.“ L18,29 [Jenž povědě jemu]text doplněný editorem[578]Jenž povědě jemu] Qui dixit eis lat.: „Věrně, pravi vám, žádný nenie, jenž by opustil dóm neb starosty své neb bratří neb ženu neb syny pro králevstvie božie, L18,30 a nevzal mnoho viece v tomto čase a v budúciem věku život věčný.“

L18,31 I pojal jest Ježíš XII učedlníkóv svých a vece jim: „Aj, vstupujem do Jeruzaléma a dokonají se všecky věci, které psány sú skrze proroky o synu člověka, L18,32 neb bude dán pohanóm a bude posmieván a uplván a bičován. L18,33 A když ubičují, zabijí jej, a třetí den z mrtvých vstane.“ L18,34 A oni tomu nic nerozumiechu a bieše slovo to skryto od nich a nerozumiechu, které věci praviechu se.

L18,35 I stalo se jest, když se přibližováše Ježíš k Jericho, slepý jeden sedieše vedlé cesty žebře. L18,36 A když uslyše zástup, an minuje, tázáše, co by to bylo. L18,37 I pověděli sú jemu, že by Ježíš Nazaretský šel. L18,38 I zvolal jest řka: „Ježíši, synu Davidóv, smiluj se nade mnú!“ L18,39 A ti, ješto napřed jdiechu, láchu jemu, aby mlčal. Ale on mnoho viece voláše: „Ježíši, synu Davidóv, smiluj se nade mnú!“ L18,40 Tehdy stoje Ježíš, káza ho přivésti k sobě. A když se přiblíži, otáza ho L18,41 řka: „Co chceš, ať tobě učiním?“ A on vece: „Pane, abych viďal.“ L18,42 I vece jemu Ježíš: „Prozři, viera tvá spasena tě učinila.“ L18,43 A inhed viděl jest a následoval ho velebě boha. A vešken lid, když to uzřel, vzdal chválu bohu.

Devátýnádctá

L19,1 A vyšed Ježíš, přechodieše Jericho. L19,2 A aj, muž jménem Zacheus, [a]text doplněný editorem[585]a] et lat. ten bieše knieže zjevných hřiešníkóv a ten bohatý L19,3 i hledáše viděti Ježíše, kto by byl, a nemohl jest pro zástup, nebo postavy malé bieše. L19,4 A předběh vstúpi na dřevo bláznivého fíka, aby viděl jej, neb tudy mějieše jíti. L19,5 A když přijide k tomu miestu, vzhléd Ježíš vidě ho i vece k němu: „Zachee, chvátaje sstup dolóv, nebo dnes v domu tvém musím ostati.“ L19,6 A chvátaje sstúpil jest a přijal ho raduje sě. L19,7 A když to uzřechu všickni, reptáchu řkúce, že se jest k člověku hřiešnému obrátil. L19,8 Stoje pak Zacheus, povědě k pánu: „Aj, polovici mého dobrého, pane, dávám chudým. A pakli sem koho oklamal, navracuji čtyřkrát viece.“ L19,9 Vece Ježíš k němu, že dnes spasenie domu tomuto stalo se jest, protože i on jest syn Abrahamóv. L19,10 Nebo přišel jest syn člověka hledati a spasiti, což bieše

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).