Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<<<417r417v418r418v419r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jméno Kleofas, řekl jemu: „Ty si sám pútník v Jeruzalémě, a nepoznals, co se jest stalo v něm v těchto dnech?“ L24,19 Jimžto on vece: „Co?“ [I]text doplněný editorem[703]I] Et lat. praviechu jemu: „O Ježíši Nazaretském, jenž jest byl muž a  prorok mocný v skutce [i]text doplněný editorem[706]i] et lat. v řeči před bohem i přede vším lidem. L24,20 A kterak sú ho dali najvyšší kněžie a kniežata naši na odsúzenie smrti i ukřižovali sú ho, L24,21 a my smy se nadáli, že on měl vykúpiti izrahelský lid. A nynie nadto nade všecko třetí den jest dnes, že ty věci staly se. L24,22 Ale i ženy některé z našich zstrašily sú nás, jenž sú byly před světem u hrobu, L24,23 a nenalezše těla jeho, přišly sú řkúce, že by také viděnie andělské viděly, kteřížto řkú, že jest živ. L24,24 I odešli sú někteří z našich k hrobu a tak sú nalezli, jakož sú ženy pravily, ale jeho sú nenalezli.“ L24,25 A on vece k nim: „Ó blázniví a zpozdilí srdcem k věření ve všech věcech, kteréž sú mluvili proroci! L24,26 Zdaliť jest nemusil Kristus trpěti a tak vjíti v oslavu svú?“ L24,27 A počav od Mojžieše i od všech prorokóv, vykládáše jim [všecko]text doplněný editorem[712]všecko] omnibus lat. písmo, ješto o něm bieše. L24,28 I přiblížichu se k kaštelu, do něhož jidechu. A on postavi se dále jíti. L24,29 I přinutkachu [ho]text doplněný editorem[713]ho] illum lat. řkúce: „Ostaň s námi, nebť se připožďuje a již se jest nachýlil den.“ I vjide s nimi. L24,30 I stalo se jest, když sedieše s nimi za stolem, vzal jest chléb i požehna i rozlomi i podáváše jim. L24,31 A otevřešta se oči jich i poznachu ho a on zmisal od očí jich. L24,32 I vecešta k sobě: „Zdaliť srdce naše nehořieše v nás, když mluvieše na cestě a odvieráše nám písmo?“ L24,33 A vstavše v tu hodinu, vrátila sta se do Jeruzaléma i nalezla sta sebraných jedenádcte i ty, ješto s nimi biechu, L24,34 praviece, že jest vstal pán zajisté a ukázal se Šimonovi. L24,35 A ona také praviešta, co se bieše stalo na cestě a kterak sú poznali ho v lámaní chleba.

L24,36 A když ty věci mluviechu, stál jest Ježíš mezi nimi a řekl jim: „Pokoj vám, jáť sem, neroďte se báti!“ L24,37 Ale oni súce zamúceni a zstrašeni, mnějiechu, by ducha viděli. L24,38 I vece jim: „Co ste smutni a myšlenie vstupují v srdce vaše? L24,39 Vizte ruce mé i nohy, žeť já týž sem. Šmakajte a vizte, žeť duch masa a kostí nemá, jakož mě vidíte mieti.“ L24,40 A když to povědě, ukáza jim ruce i nohy. L24,41 A když oni ještě nevěřiechu a pro radost diviechu se, řekl jest: „Máte li zde něco, ješto by se pojedlo?“ L24,42 Tehdy oni podachu jemu česti ryby pečené a plástu strdi. L24,43 A když pojedl před nimi, vzem ostatek dal jim.

L24,44 I vece k nim: „Toť sú slova, kteréž sem mluvil vám, když ještě biech s vámi, že musí to býti, aby se naplnilo všecko, což jest psáno v zákoně Mojžiešově a v prorociech a v žalmiech o mně.“ L24,45 Tehdy otevřel jim smysl, aby rozuměli písmu. L24,46 I řekl jest jim, že [tak]text doplněný editorem[715]tak] sic lat. psáno jest a tak jest musil Kristus trpěti a vstáti z mrtvých třetí den L24,47 a kázáno býti ve jméno jeho pokánie a odpuštěnie hřiechuov mezi všemi národy, počnúce od Jeruzaléma. L24,48 A vy ste svědkové těch věcí. L24,49 A já pošli zaslíbenie otce mého na vy, ale vy seďte u městě, dokud nebudete oblečeni mocí z vysokosti.

L24,50 I vyvede je ven do Betanie, a pozdvih rukú svú, požehna jich. L24,51 I stalo se jest, když jest požehnal jich, odjide od nich a nesen bieše do nebe. L24,52 A oni pomodlivše se, vrátichu se do Jeruzaléma s radostí velikú. L24,53 A biechu vždycky v chrámě, chváléce a velebiece boha.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).