Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

viece nežli všickni vložila jest. L21,4 Nebo všichni tito z toho, což jim zbývá, pustili sú dary božie, ale tato z toho, ješto se [jí]text doplněný editorem[629]jí] illi lat. nedostává, všecko to, čím měla živa býti, pustila jest.“

L21,5 A některým, ješto praviechu o chrámu, že by dobrým kamením a dary ozdoben byl, řekl jest: L21,6 „Tyto věci, které vidíte, přídú dnové, v nichžto nebude ostaven kámen na kameni, by nebyl zkažen.“ L21,7 Tehdy otázali sú ho řkúce: „Přikazateli, kdy ty věci budú a které znamenie, když býti počnú?“ L21,8 A on řekl jest: „Vizte, abyšte nebyli svedeni, neb mnozí přídú ve jméno mé řkúce, že já sem a čas se přiblíži, protož neroďte jíti po nich. L21,9 A když uzříte boje a sváry, neroďte se lekati, musíť to najprvé býti, ale ještě ne inhed konec.“ L21,10 Tehdy pravieše jim: „Vstane národ proti národu a králevstvie proti králevství L21,11 a země hnutie veliké budú po miestech a morové i hladové a hrózy z nebe a znamenie veliká budú.“

L21,12 „Ale před těmi všemi věcmi uvrhú na vy ruce své a protiviti se budú, zrazujíce v sbořiech a do žalářóv, táhnúce k královi a vladařiem pro jméno mé. L21,13 A to se přihodí vám na svědečstvie. L21,14 Protož položte v srdcích vašich nerozmyšlovati se, kterak byšte odpoviedali, L21,15 nebo dám vám usta a múdrost, kteréžto nebudú moci odolati a odporně mluviti všickni protivníci vaši. L21,16 A budete zrazeni od rodičóv a od bratří i od příbuzných i od přátel a smrtí zahubie z vás. L21,17 A budete v nenávist všem lidem pro jméno mé. L21,18 A vlas s vašie hlavy nezahyne. L21,19 V trpělivosti vašie vládnúti budete dušemi vašimi.“

L21,20 „A když uzříte oblehnutý od zástupu Jeruzalém, tehdy vizte, žeť se přiblíži opuštěnie jeho. L21,21 Tehdy ktož v Židovstvě sú, utiekajte na hory, a kteří prostřed něho sú, odejděte, a kteří v krajinách, nevchoďte do něho, L21,22 neb dnové [ti]text doplněný editorem[635]ti] hi lat. pomsty sú, aby se naplnily všecky věci, které psány sú. L21,23 Ale běda těhotným a těm, ješto se krmie, v těch dnech, neb bude nátisk veliký na zemi a hněv lidu tomu. L21,24 A padnú v ustech meče a jati vedeni budú mezi všecky národy a Jeruzalém bude potlačen od pohanóv, dokud se nenaplnie časové národóv.“

L21,25 „A budú znamenie na slunci a na měsieci a na hvězdách a na zemiech nátisk národóv pro rozléhanie zvuku morského a vln, L21,26 že budú lidé svadnúti pro strach a čakánie těch věcí, jenž přídú všemu světu, nebo moci nebeské budú se hýbati. L21,27 A tehdy uzříte syna člověka, an se béře v oblaku nebeském s mocí velikú a s velebností.“

L21,28 „A když ty věci počnú býti, vzezřete a zdvihněte hlavy své, neb se přibližuje vykúpenie vaše.“ L21,29 I povědě jim podobenstvie: „Patřte na fík a na všecko dřievie: L21,30 Když již vyvodí z sebe ovoce, [viete]text doplněný editorem[639]viete] scitis lat., že blízko jest léto. L21,31 Též i vy, když uzříte tyto věci, any se dějí, vězte, že blízko jest králevstvie božie. L21,32 Věru pravi vám, že nemine pokolenie toto, dokud se všecky věci nestanú. L21,33 Nebe i země pominú, ale slova má nepominú.“

L21,34 „A pilně chovajte se, aby snad srdce vaše nebyla obtiežena v obžeřství a v opilství a pečlivostmi tohoto života, a přišel by na vás brzký den ten, L21,35 neb jakožto osidlo příde na všecky, jenž sedie na tváři všeliké země. L21,36 Protož bděte, každý čas modlte se, abyšte hodni jměni byli utéci těchto všech věcí, které budúcie sú, a státi před synem člověka.“

L21,37 I bieše ve dnech uče v chrámě, ale v nocech vychodieše, přebýváše na hoře, jenž slove Olivetská. L21,38 A vešken lid zaranie přicházieše k němu do chrámu poslúchat ho.

Kapitola XXII.

L22,1 Pak přibližováše se den slavný přesnic, jenž slove velika noc. L22,2 I hledáchu kniežata kněžská a mistři, kterak by ho zabili, ale báchu se obce. L22,3 I vjide šatan v Jidáše, jenž měl přímie Škariot, jednoho ze dvanádcti. L22,4 I odšel jest a mluvil jest s kniežaty kněžskými a s mistry, kterak by zradil jim ho. L22,5 I radovali sú se a slíbichu jemu penieze dáti. L22,6 I slíbil jest i hledáše přístupu podobného, aby zradil [jej]text doplněný editorem[642]jej] illum lat. bez zástupóv.

L22,7 Přijide pak den přesnic, v němžto potřebie bieše zabiti beránek velikonoční. L22,8 I posla Petra i Jana řka: „Jděte, připravte nám

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).