Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

mezi sebú: Shřešil li by bratr tvój, potreskci jeho. A pakli pokánie učiní, otpusť jemu. L17,4 A shřešil li by nad tebú sedmkrát za den a sedmkrát [za den]text doplněný editorem[527]za den] in die lat. obrátil li by se k tobě řka: Žel mi jest, otpusť jemu.“ L17,5 I řekli sú jemu apoštolové: „Pane, přispoř nám viery.“ L17,6 [I]text doplněný editorem[529]I] autem lat. Vece pán: „Budete li mieti viery jako zrno horčičné, diete tomuto stromu jahodě morské: Vyvrať se a přesaď se v moře, [i]text doplněný editorem[530]i] et lat. uposlúchá vás. L17,7 Kto z vás maje sluhu oráče, nebo ješto voly pase, kterýžto když se s pole vrátí, řekl by jemu: Inhed jdi a oběduj, L17,8 a nedie jemu: Připrav, co bych večeřal, a podkaše se [i]text doplněný editorem[534]i] et lat. služ mi, doniž se nenajiem a nenapiem, a potom ty budeš jiesti a píti? L17,9 Zdali má milost sluze tomu, že jest učinil, co jest rozkázal jemu? L17,10 Nemniem. Takež i vy, když učiníte všecky věci, kteréž sú vám rozkázány, řcete: Sluhy nestatečné smy, což sme měli učiniti, učinili smy.“

L17,11 I stalo se jest, když jdieše Ježíš do Jeruzaléma, šel jest skrze Samaří a Galilei. L17,12 A když vcházieše v jeden hrádek, potkali sú ho deset mužóv malomocných, kteřížto stáli sú zdaleka L17,13 a zdvihli sú hlasy řkúce: „Ježíši přikazateli, smiluj se nad námi!“ L17,14 Jež jakž uzře, vece: „Jděte, ukažte se kněžím.“ A stalo se jest, když sú šli, učistěni sú. L17,15 A jeden z nich, když uzře, že jest učistěn, vrátil se jest, s velikým hlasem velebě boha, L17,16 a padl jest na tvář svú před nohy jeho dieky čině. A ten bieše Samaritán. L17,17 A otpověděv Ježíš, řekl jest: „Však X uzdraveni sú. A devět kde sú? L17,18 Nenie nalezen, který by se vrátil a dal slávu bohu, jediné tento cizozemec.“ L17,19 I vece jemu: „Vstaň a jdi, viera tvá, ta tě jest uzdravila.“

L17,20 Pak otázán sa ot zákonníkóv, kdy příde králevstvie božie, otpovědě jim a řka: „Nepříde králevstvie božie [s ]text doplněný editorem[542]s] cum lat.ujištěním L17,21 ani bude řečeno: Aj, tuto jest, neb: [Aj]text doplněný editorem[544]Aj] ecce lat., ondeno, neb aj, králevstvie božie mezi vám jest.“ L17,22 I vece k učedlníkóm svým: „Přídú dnové, když budete žádati, abyšte viděli jeden den syna člověčieho, a neuzříte. L17,23 A řkú vám: Aj, tuto jest, [a]text doplněný editorem[546]a] et lat.: Aj, ondeno jest, neroďte choditi ani následujte, L17,24 neb jakož blesk hromový bleskne se z podnebie i osvietí to vše, což jest pod nebem, tak bude syn člověčí ve dni svém. L17,25 Ale dřéve musí mnoho trpěti a pohrdán býti od toho pokolenie. L17,26 A jakož se jest stalo ve dnech Noe, tak bude i ve dnech syna člověčieho: L17,27 Jediechu a pijiechu a ženy pojímáchu a vdáváchu se až do toho dne, kteréhož jest všel Noe v koráb, i přijide povodeň a zatrati všecky. L17,28 Takež jakž se jest stalo ve dnech Lotových: Jediechu a pijiechu a kupováchu a prodáváchu, vinnice plodiechu a domy staviechu, L17,29 ale kteréhož dne vyjide Lot z Sodomy, šel jest déšť s ohněm a s sirú s nebe i zatratil jest všecky. L17,30 Podlé toho se stane, kteréhož dne syn člověka se zjeví. L17,31 Toho dne, ktož bude na střeše a osudie jeho v domu, nestupuj, aby je pobral, a kto na poli, take nevracuj se. L17,32 Pamětlivi buďte ženy Lotovy. L17,33 Ktož kolivěk hledati bude svú duši spasenu učiniti, ztratí ji. A ktož kolivěk ztratí [ji]text doplněný editorem[556]ji] eam lat. pro mě, obživí ji. L17,34 Pravi vám, v té noci budeta dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý opuštěn. L17,35 Dvě budeta melíce v jedno, jedna bude přijata, a druhá opuštěna, dva na poli, jeden bude vzat a druhý opuštěn.“ L17,36 Otpověděvše řekli sú jemu: „Kde, pane?“ L17,37 Jenž jim otpovědě: „Kdež kolivěk bude tělo, tu se shromaždie i orlice.“

Osmnádctá

L18,1 Pravieše také i podobenstvie jim, že musí se vždycky modliti a nepřestávati, L18,2 řka: „Súdce jeden bieše v jednom městě, jenž se boha nebojieše a lidí nestydieše. L18,3 Bieše také vdova jedna v témž městě a přichodieše k němu řkúci: Pomsti mne nad mým protivníkem! L18,4 A nechtieše za mnohý čas. Ale potom vece v sobě: A ač se boha nebojím ani lidí stydím, L18,5 však že mi jest truchliva tato vdova, pomstím jie, aby naposledy přídúc nenutkala mne.“ L18,6 I vece pán: „Slyšte, co súdce nepravý die. L18,7 A buoh pak neučiní pomsty zvolených svých, jenž volají k němu ve dne i v noci, a trpělivost mieti bude nad nimi? L18,8 Jistě pravi vám, že jich brzo pomstí. Ale syn člověka přída, zda mníš, nalezne vieru na zemi?“

L18,9 I vece k některým, jenž v se doúfáchu jakožto spravedliví a pohrdáchu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).