Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

beránka, abychme jedli.“ L22,9 A oni vecechu: „Kde chceš, [ať]text doplněný editorem připravíme?“ L22,10 I řekl jest jim: „Aj, jdúcím vám do města, potká vás člověk jeden, čbán vody nesa. Jdětež po něm do domu, v kterýžť vejde, L22,11 a řcete hospodáři domu: Die tobě mistr: Kde jest sien, kde beránka s učedlníky mými jiesti budu? L22,12 A onť ukáže vám večeřadlo veliké, ostřené a tu připravte.“ L22,13 A šedše nalezli sú, jakož jim řekl Ježíš, i připravili sú beránka. L22,14 A když jest byla hodina, sedl jest za stuol a dvanádct učedlníkóv s ním. L22,15 I vece jim: „S žádostí žádal sem tento beránek jiesti s vámi, dřéve než trpěti budu. L22,16 Neboť pravi vám, že z toho nebudu jiesti jeho, dokud se nenaplní v králevství božiem.“ L22,17 A vzem kalich, dieky jest učinil a řekl: „Vezměte a rozdělte mezi se. L22,18 Neboť pravi vám, že nebudu píti z plodu vinného kořene, dokud králevstvie božie nepříde.“

L22,19 A vzem chléb, dieky jest učinil a rozlámal a dal jim řka: „Toť jest tělo mé, jenž za vás zrazeno bude, to čiňte na mé spolupamatovánie.“ L22,20 Takež i kalich, když byl večeřal, řka: „Tentoť jest kalich nového svědečstvie v mé krvi, kteráž za vás vylita bude. L22,21 Ale však aj, ruka zrazujícieho mne se mnú jest na stole. L22,22 A zajisté syn člověka podlé toho, jakž jest uloženo, jde, ale však běda člověku tomu, skrze kteréhož zrazen bude.“ L22,23 A oni počechu hledati mezi sebú, kto by byl z nich, jenž by to měl učiniti.

L22,24 Stal se jest pak i svár mezi nimi, kto by z nich zdál se větčí. L22,25 I vece jim: „Králové pohanští panují nad svými, a kteří [moc]text doplněný editorem[648]moc] potestatem lat. mají nad nimi, dobrodědci slovú. L22,26 Ale vy ne tak, ale ktož větčí jest mezi vámi, buď jako menší, a kto předchódce jest, buď jako služebník. L22,27 Neb kto větčí jest: ten li, který sedí, čili ten, kterýž slúží? Však ten, ješto sedí. Ale já mezi vámi sem jako ten, ješto slúží, L22,28 a vy ste, jenž ste zóstali se mnú v pokušeních mých. L22,29 A já zpósobuji vám, jakož mi jest zpósobil otec mój, králevstvie, L22,30 abyšte jedli a pili za stolem [mým]text doplněný editorem[650]mým] meam lat. v králevství mém a seděli na stolicech, súdiece XII pokolení izrahelských.“

L22,31 I vece pán Šimonovi: „Šimone, aj, šatan vyprostil vás, aby třiebil jako pšenici. L22,32 Ale já sem prosil za tě, aby nezahynula viera tvá, a ty někda obrácen sa, potvrzuj bratří tvých.“ L22,33 A on vece jemu: „Pane, s tebú hotov sem do žaláře i na smrt jíti.“ L22,34 A on řekl jest: „Pravi tobě, Petře, nezazpievá dvakrát dnes kokot, až třikrát zapříš, že mne neznáš.“ I vece jim: L22,35 „Když sem posielal vás bez pytlíka a bez tobolky a bez obuvi, zdali něco nedostávalo se vám?“ L22,36 A oni řekli sú: „Nic.“ Tehdy vece jim: „Ale nynie, kto má pytlík, vezmi také i tobolku, a ktož nemá, prodaj sukni svú a kup sobě meč. L22,37 Neb pravi vám, že ještě to, co psáno jest, musí se naplniti na mně: A s nepravými počten jest. A zajisté ty věci, kteréž psány sú o mně, konec mají.“ L22,38 Tehdy oni řekli sú: „Pane, aj, dva meče teď.“ A on řekl jim: „Dostiť jest.“

L22,39 A vyšed šel jest vedlé obyčeje na horu Olivetskú. I šli sú za ním [i]text doplněný editorem[659]i] et lat. učedlníci. L22,40 A když přijide k miestu, řekl jim: „Modlte se a nevejdete u pokušenie.“ L22,41 A on sám vzdáli se od nich, jako by lučil kamenem. A položiv kolena, modléše se L22,42 řka: „Otče, chceš li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne má vóle, ale tvá buď.“ L22,43 I ukáza se jemu anděl z nebe posiluje jeho. A učiněn sa na sotných, déle se modléše. L22,44 I stal se jest pot jeho jako krópě krve, tekúcie na zemi. L22,45 A když vstal od modlitby, přišel k učedlníkóm svým, naleze [je]text doplněný editorem[661]je] eos lat., ani spie pro zámutek. L22,46 I vece jim: „Co spíte? Vstaňte a modlte se, abyšte nevešli u pokušenie.“

L22,47 Když on ještě mluvieše, aj, zástup, a ješto slul Jidáš, jeden ze dvanádcti, jdieše před nimi a přiblíži se [k Ježíšovi]text doplněný editorem[663]k Ježíšovi] Iesu lat., aby jej políbil. L22,48 Ale Ježíš vece jemu: „Jidáši, políbením syna člověka zrazuješ?“ L22,49 A vidúce ti, ješto při něm biechu, co budúcieho bieše, řekli sú jemu: „Pane, budem li bíti mečem?“ L22,50 I udeři jeden z nich sluhu kniežete kněžského a uťal ucho jeho pravé. L22,51 A odpověděv Ježíš, vece: „Ponechte až dotudto.“ A když se dotče ucha jeho, uzdravi jej. L22,52 I vece k těm Ježíš, ješto biechu [k němu]text doplněný editorem[664]k němu] ad se lat. přišli, k kniežatóm kněžským a k mistróm chrámu a k starším: „Jako k lotru vyšli ste ke mně s meči a s dřievím, L22,53 ačkoli s vámi na každý den byl sem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).