Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

žena, skryje ve třech měřiciech múky, doňavadž nevzkyše všecko.“

L13,22 I chodieše po městech i po kašteléch, uče i cesty čině do Jeruzaléma. L13,23 I vece jemu jeden: „Pane, [poně]text doplněný editorem[442]poně] si lat. těch jest málo, ješto budú spaseni?“ A on vece k nim: L13,24 „Snažte se vcházeti skrze úzkú bránu. Nebť pravi vám, že mnozí hledají vjíti, a nemohli sú. L13,25 A když vende otec čelední a zavře dveře, počnete vně státi a tlúci ve dveře řkúce: Pane, otevři nám! [A]text doplněný editorem[443]A] et lat. otpověda die vám: Neviem vás, odkud ste. L13,26 Tehdy počechu řéci: Jedli sme před tebú a pili a v ulicech našich učil si. L13,27 A die vám: Neviem vás, odkud ste. Otejděte ote mne, ješto činíte nepravost, L13,28 tuť bude pláč a škřehot zubóm. A když uzříte Abrahama a Isáka a Jakuba a všecky proroky v králevství božiem, a vás vyhnaty ven. L13,29 I přídú ot východu a od západu i ot puolnoci i ot poledne a budú odpočívati v králevství božiem. L13,30 A aj, sú poslední, jenž sú byli první, a sú první, jenž sú byli poslední.“

L13,31 V ten den přistúpichu někteří z zákonníkóv řkúce: „Výdi a beř se pryč odtudto, neb Erodes chce tě zabiti.“ L13,32 I vece jim: „Jděte a povězte té lišcě: Aj, diábly vymietám a zdravie dokonávám dnes i zajtra [a třetí den skonaji]text doplněný editorem[452]a třetí den skonaji] et tertia die consummor lat.. L13,33 [Ale však musím dnes a zajtra]text doplněný editorem[453]Ale však musím dnes a zajtra] Verumtamen oportet me hodie et cras lat. i pozajtří choditi, nebo nelze jest proroku kromě Jeruzaléma zahynúti. L13,34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, jenž zabíjieš proroky a kamenuješ ty, kteříž bývají k tobě posláni, kolikrát sem chtěl sebrati syny své jakožto pták syny své pod křídla, a nerodil si! L13,35 Aj, bude vám dóm váš pust. Ale pravi vám, že neuzříte mne, až přídu, když diete: Požehnaný, jenž jest přišel ve jméno božie.“

Čtrnádctá

L14,1 I stalo se jest, když přijide do domu jednoho kniežete zákonničieho v sobotu jiesti chleba, a oni ostřieháchu ho. L14,2 A aj, člověk jeden vodnotelný bieše před ním. L14,3 A otpověděv Ježíš, vece k zákonu umělým a k zákonníkóm řka: „Slušie li v sobotu uzdravovati?“ L14,4 A oni sú mlčeli. A on chopiv ho, i uzdravil a pustil. L14,5 [A]text doplněný editorem[457]A] Et lat. otpověděv k nim, vece: „Čí z vás osel neb vól upadne v studnici, a [ne]text doplněný editorem[458]ne] non lat. inhed ho vytáhne v den soboty?“ L14,6 A nemožéchu k těm věcem odpověděti slova jemu.

L14,7 A řekl jest i k pozvaným podobenstvie, vida, kterak prvnie seděnie voléchu, řka k nim: L14,8 „Když budeš pozván na svatbu, nesedaj na prvniem miestě, aby snad poctivější tebe nebyl pozván ot onoho, L14,9 a přída ten, jenž tebe i onoho pozval, nedie tobě: Daj onomu miesto, a tehda počneš s hanbú poslednie miesto držeti. L14,10 Ale když budeš pozván na svatbu, jdi a sedni na posledniem miestě, ať když příde ten, jenž tě jest pozval, die tobě: Přieteli, stup výše. Tehdy tobě bude chvála před spolusedícími. L14,11 Neb každý, ktož se výší, bude ponížen, a kto se níží, bude povýšen.“

L14,12 A pravieše i tomu, jenž ho zval bieše: „Když činíš oběd nebo večeři, neroď zváti přátel svých ani bratří ani příbuzných ani súsedóv ani bohatých, aby snad i oni tebe nepozvali, a byla by tobě odplata. L14,13 Ale když činíš hody, povolaj chudých, mdlých, klécavých i slepých. L14,14 A blahoslavený budeš, neb nemají, odkavad by tobě mohli odplatiti, ale bude tobě otplaceno [v ]text doplněný editorem[466]v] in lat. vzkřiešení spravedlivých.“

L14,15 To když uslyše jeden z spolusedících, vece jemu: „Blahoslavený ten, jenž bude jiesti chléb v králevství božiem.“ L14,16 A on jemu povědě podobenstvie: „Člověk jeden učinil večeři velikú i povolal jest mnohých. L14,17 A poslal jest sluhu svého v hodinu večeře praviti zvaným, aby přišli, nebo všecky věci připraveny sú. L14,18 I počechu se všickni spolu vymlúvati. První řekl jest jemu: Ves sem kúpil a musím vyjíti a ohlédati ji, prosím tebe, měj mě vymluvena. L14,19 A jiný řekl jest: Kúpil sem pět spřežení volóv a jdu pokúšet jich, protož prosím tebe, měj mě vymluvena. L14,20 A jiný řekl jest: Pojal sem ženu, protož nemohuť přijíti. L14,21 A vrátil se sluha, pověděl jest ty všecky věci pánu svému. Tehdy rozhněvav se hospodář, vece sluze svému: Vyjdi brzo na rynky a v ulice města [a]text doplněný editorem[471]a] et lat. chudé [a]text doplněný editorem[472]a] et lat. mdlé, klécavé a slepé uveď sem. L14,22 I vece sluha: Pane, stalo se jest, jakžs přikázal, a ještě miesto jest. L14,23 I vece pán sluze: Výdi na cesty a mezi ploty a připuď

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).